Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΠΑΝΘΕΟΝ ΕΡΓΩΝ

Πίνακας όλων των έργων του Δήμου μετά των αντιστοίχων ετήσεων προϋπολογιζόμενων πιστώσεων από το έτος 1975 μέχρι το έτος 2004
 
          
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ-ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

         
Α           ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
Β           ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Β:Α       ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ       
    
Δ           ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
 
Ε           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                   
                                            
Ζ            ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
                                         
Ζ:Ε        ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
                                                   
Ζ:Δ         ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟΔΩΝ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

1.  Στα προγράμματα Τεχνικών Έργων δεν περιλαμβάνονται γενικά ανελαστικές   δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων στην  Ύδρευση, τον Ηλεκτροφωτισμό,την Γεωπονική Υπηρεσία, τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά και τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων.
                                             
2. το περιθώριο σφάλματος  κυμαίνεται στο   + -  2%  
                                       
3. τα μεσοσταθμικά ποσοστά υλοποίησης  35ετίας


      Α.  για τους προϋπολογισμούς      80 %      Β.  για τα προγράμματα έργων     91,6 %                                             

4. το μεσοσταθμικό ποσοστό υλοποίησης 35 ετίας δαπανών έργων (επενδύσεων)  στο σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού  ανέρχεται στο  40 % 


Διαγραμματικές απεικονίσεις των παραπάνω στοιχείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου