Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

     Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1975


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                        ΕΡΓΟΝ : Συμπληρωματικαί εργασίαι προς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                       βελτίωσιν του δικτύου υδρεύσεως
                                                                                                                      Πόλεως Τρικάλων
                                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
    Η παρούσα μελέτη αφορά τας αναγκαίας μελλοντικάς εργασίας, βελτιώσεως των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, ως επίσης και την επέκτασιν των κεντρικών αγωγών προς υδροδότησιν των συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων.
    Λόγω της συνεχιζομένης από έτους εις έτος αυξήσεως του καταναλισκομένου ύδατος (τοποθέτησις νέων υδρομέτρων 800 κατ’ έτος) και των επεκτάσεων του δικτύου υδρεύσεως τόσον εντός της πόλεως Τρικάλων όσον και εκτός της πόλεως και Συνοικισμών παρίσταται ανάγκη νέων εργασιών.
     Αι υφιστάμεναι  ανάγκαι της πόλεως μόλις και μετά βίας καλύπτονται από τας υφισταμένας εγκαταστάσεις καθότι τα υπάρχοντα τρία ζεύγη ηλεκτροκινήτων αντλιών εξ ων δύο ισχύος 35 ΗΡ έκαστον  και εν ισχύος 75 ΗΡ με παροχήν αντιστοίχως 85 + 85 Μ3/ω και 190 μ3/ω καλύπτουν την ημερησίαν κατανάλωσιν.
     Η λειτουργία και των τριών κινητήρων συγχρόνως δημιουργεί ανωμαλίας εις το υφιστάμενον αντλιοστάσιον, καθότι η παρεχομένη ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. δεν επαρκεί. Επίσης η ανωτέρω στενότης ηλεκτρικού ρεύματος, δεν μας επιτρέπει την τοποθέτησιν νέας υποβρυχίου αντλίας 8΄΄ εις το διανοιχθέν εντός του 1975 αρτεσιανού φρέατος διαμέτρου 14΄΄.
     Ο υπάρχων κταθλιπτικός (τροφοδοσίας) αγωγός διαμέτρου φ250, μόλις και επαρκεί διά την τροφοδότησιν της πόλεως. Επίσης η υπάρχουσα υδατοδεξαμενή  χωρητικότητος 3.000 μ3 επαρκεί μόνον διά πέντε (5) ώρας εφ΄ όσον αυτή είναι πλήρης εις περίπτωσιν διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή εις βλάβην του αγωγού τροφοδοσίας.
      Κατόπιν των ανωτέρω προέχη ή έναρξις των εργασιών κατασκευής συμπληρωματικού αντλιοστασίου μετά υπογείου δεξαμενής χωρητικότητος 100 μ3, η εγκατάστασις δύο μετασχηματιστών ισχύος 250 ΚΥΑ έκαστος μετά των απαραιτήτων ηλεκτρικών πινάκων, καθότι ή μη εγκατάστασις τούτων κατά το ερχόμενο έτος θα δημιουργήσει ανωμαλίας ιδίως κατά το θέρος εις την ομαλή λειτουργίαν του δικτύου υδρεύσεως.
       Το ποσόν των δύο τούτων έργων ανέρχεται είς ένα εκατομμύριον πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δρχ.
        Αλλαι εργασίαι είναι  ή τοποθέτησις και τρίτης υποβρυχίου αντλίας ως μνημονεύεται ανωτέρω η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου φ350 μετά ενός ζεύγους ηλεκτροκινήτου αντλίας ισχύος 100 ΗΡ.
        Ούτος θέλει κατασκευασθεί μετά της νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητος 1500 μ3 προς ενίσχυσιν της ήδη υπαρχούσης.
         Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται εις το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (5.300.000) δρχ.
          Εις το δεύτερον σκέλος της μελέτης αναφέρεται η υδροδότησις των Συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων ανερχομένων είς ένδεκα (ΙΙ) συνολικώς  ως αυτή συνετάγη από το τεχνικόν γραφείον μελετών Λ. Λαζαρίδη και Χ. Καπετανάκη.
          Εκ των ανωτέρω έχει υδρευθή  μόνο ο  Συνοικισμός Λογγακίου και πρόκειται να υδρευθούν εντός του έτους οι Συνοικισμοί Λεπτοκαρυάς και Περδικοράχης λόγω επειγούσης ανάγκης του τελευταίου.
          Το συνολικόν ποσόν των υπολοίπων συνοικισμών δια την επέκτασιν των κεντρικών αγωγών, ανέρχεται εις το ποσόν των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (3.200.000) δρχ.
           Ητοι το συνολικόν ποσόν εκ των δύο τούτων έργων ανέρχεται εις το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ.

                                                                                                                Τρίκαλα τη  24  Σ/βρίου 1975
                                                                                                                Ο Μηχανικός του Δήμου
                                                                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 1979-80ΑΡΘΡΟ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

   Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έλαβε την απόφαση να συστήσει Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως (Δ.Ε.Υ.Α.) θεωρώντας σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά και θετικά τα κίνητρα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 1069/80.
Τα παρεχόμενα κίνητρα αναφέρονται κυρίως στη βραχυπρόθεσμη εκτέλεση των έργων αποχετεύσεως και των συμπληρωματικών έργων Υδρεύσεως, χάρη στην δημιουργία πλέγματος οικονομικών πόρων της επιχειρήσεως που θα εξασφαλίσουν το χρηματοδοτικό καθεστώς με το οποίο θα καταστεί ισχυρή και ικανή να ανταποκριθεί απρόσκοπα στο πολύπλευρο και δύσκολο έργο της.
Μια επί μέρους θεώρηση της Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως θα φανερώσει την συνολική εικόνα της πόλης σε έργα αντιστοίχου υποδομής και παροχής υπηρεσιών και ποιες προοπτικές διανοίγονται με την ίδρυση της νέας Δ.Ε.Υ.Α.
Ι.   ΥΔΡΕΥΣΗ
 Στον τομέα της Υδρεύσεως μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι ο Δήμος ανέκαθεν έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία, παρακολουθούσε από κοντά και με μεγάλο ενδιαφέρον τις δημιουργούμενες ανάγκες και έσπευδε στην επίλυση των προβλημάτων και στη θεραπεία των αναγκών που συσσώρευε η απότομη οικοδομική εξέλιξη και η συναφής αστυφιλία των τελευταίων χρόνων.
 Ηδη με τα πρόσφατα έργα βελτιώσεως και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, επεκτάσεως και εμπλουτισμού του δικτύου υδρεύσεως γενικά, έργα υποδομής στα οποία εντάσσονται, α) η ανόρυξη νέας γεωτρήσεως 14η  με ικανότητα αντλησίμου παροχής 350 κυβικών την ώρα, β) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου με υπερσύγχρονης τεχνολογίας πίνακες υψηλής και χαμηλής τάσεως (SIEMENS), γ) οι νέοι κινητήρες και αντλίες , δ) η κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής στον Προ. Ηλία, 3) η κάλυψη των περισσοτέρων συνοικισμών με νέες επεκτάσεις του δικτύου κλπ. , έχουμε φθάσει στο επιθυμητό OPTIMUM, δηλαδή να ικανοποιούμε απόλυτα τις ανάγκες της πόλης ακόμη και στους μήνες μεγίστης καταναλώσεως (μήνες αιχμής : Ιούνιος, Ιούλιος) με πάρα πολύ μικρές ανταποδοτικές δαπάνες (7 Δρχ/Μ3 ή τιμή του νερού !!!)
 Με σαφήνεια προκύπτει ότι το σύνολο των έργων Υδρεύσεως αντανακλά στο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης και μπορούμε να  επισημάνουμε εδώ ότι η ετήσια κατανάλωση νερού πλησιάζει σήμερα στα 2.000.000 κυβικά μέτρα, που για πληθυσμό 50.000 κατοίκους αντιστοιχεί σε 110 λίτρα ανά κάτοικο και ανά ημέρα, χαρακτηριστικός δείκτης υψηλής στάθμης ζωής και υγείας ακόμη και για Ευρωπαϊκά δεδομένα.
 Οι ανακαινίσεις του βασικού δικτύου, οι αναγκαίες επεκτάσεις και τροφοδοσία των υπολοίπων συνοικισμών, η ανόρυξη νέας γεωτρήσεως, οι εφεδρικοί κινητήρες και αντλίες, αποτελούν τους στόχους των νέων προσεχών προγραμμάτων υδρεύσεως προκειμένου να εξασφαλισθούν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση ζημιών, απροβλέπτων συνθηκών και ανεπιθυμήτων καταστάσεων.
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της Υδρεύσεως εκτιμώνται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα (380) εκατομμυρίων δραχμών περίπου.
Φορείς χρηματοδοτήσεως των έργων Υδρεύσεως ήσαν κυρίως ο Δήμος και οι δημότες καθώς και οι συμβολές του Νομαρχιακού Ταμείου υπό μορφή δανείου και δωρεάν επιχορηγήσεων.
Τα έργα Υδρεύσεως άρχισαν εκτελούμενα από το έτος 1960 και κατόπιν.-
ΙΙ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
Μέσα στην πόλη υπάρχει ένα εκτεταμμένο χωριστικό δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων που αποτελείται από δύο βασικούς συλλεκτήρες ωοειδούς διατομής (ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ Ι, Βαλαωρίτου - Αρ. Παππά - Θεμιστοκλέους - Ομήρου - Καβράκου - Ληθαίος, ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΙΙ Συντάγματος - Φαρμάκη - Λαρίσης - Κατσιμήδου - Στ. Παλλατζά - Ληθαίος) στους οποίους συμβάλλουν κύριοι και δευτερεύοντες αγωγοί των υπολοίπων δρόμων της πόλης. Επίσης υπάρχουν και αυτοτελείς αγωγοί που συμβάλλουν απ’ ευθείας στους φυσικούς αποδέκτες. (Ληθαίος - Καχίας - ανοικτή τάφρος Μπαλκούρας).
Τα τελευταία χρόνια πολλοί ανεγνωρισμένοι συνοικισμοί του Δήμου απέκτησαν υπονόμους ομβρίων και έχουν βελτιωθεί σημαντικά σ’ αυτούς οι συνθήκες διαβιώσεως και εργασίας.
Συνεπώς οι αγωγοί ομβρίων που υπάρχουν εξυπηρετούν ικανοποιητικά την εντός σχεδίου περιοχή της πόλης και τους συνοικισμούς του Δήμου.
Εκεί που τα πράγματα παρουσιάζονται δύσκολα είναι στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου πολλοί θετικοί  και αρνητικοί παράγοντες διασταυρώθηκαν και εκυοφόρησαν αρνητικό αποτέλεσμα. Οι Εθνικοί δρόμοι προς Λάρισα, Καλαμπάκα, Καρδίτσα και Πύλη καθώς επίσης και η βορεία παράκαμψη του Εθνικού δρόμου προς Ιωάννινα παρά τα σαφή πλεονεκτήματά της δημιούργησαν πολλά δευτερογενή προβλήματα κυρίως όμως στη απορροή των ομβρίων .
Επίσης η παράνομη οικοπεδοποίηση και η αυθαίρετη και απρογραμμάτιστη δόμηση που την ακολούθησε, σε συνδυασμό με τις επιχώσεις των παλαιών τάφρων κατέστησαν τις περισσότερες εκτός σχεδίου περιοχές προβληματικές για την ζωή των κατοίκων (παλαιά Κεραμαργιά, περιοχή Τρικκαίογλου, Αμπελάκια Αγ. Μονής, κλπ.).
Πολλά από τα προβλήματα εδώ είναι φοβερά δύσκολα και για να λυθούν ίσως χρειασθούν γενναίες αποφάσεις και μεγάλες δαπάνες που σίγουρα ξεφεύγουν της οικονομικής αντοχής ενός Δήμου.
Δηλαδή από την επί μέρους ανάλυση προκύπτει ότι έχουμε δύο περιφερειακές αναπτύξεις έξω από τον βασικό πυρήνα της πόλης από τις οποίες η απωκεντρική έχει βελτιωθεί σημαντικά ( ανεγνωρισμένοί συνοικισμοί ) και η μεσοκεντρική πάσχει σε μεγάλο βαθμό (αυθαίρετοι συνοικισμοί) όχι μόνο σε δίκτυο ομβρίων αλλά γενικά.
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του δικτύου ομβρίων υδάτων επικαιροποιημένα εκτιμώνται στο ποσό των 282 εκατομμυρίων δραχμών περίπου Σημειωτέον  ότι αποκλειστικός φορέας της δαπάνης αυτής ήταν ανέκαθεν ο Δήμος.
Το έργο των υπονόμων ομβρίων πέρα από ορισμένους παλαιούς Τούρκικους λίθινους υπονόμους άρχισε να εκτελείται από το έτος 1959 & μετά.
ΙΙΙ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Η  αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων των οικοδομών γίνεται με το σύστημα των σηπτικών και απορροφητικών βόθρων.
Κάθε σύνδεση ακαθάρτων λυμάτων με το δύκτυο ομβρίων που υπάρχει θεωρείται αυθαίρετη. Δύκτυο ακαθάρτων σε λειτουργία δεν υπάρχει στην πόλη.
Τα περιουσιακά  στοιχεία περιορίζονται α) στην ύπαρξη οριστικής και εγκεκριμένης μελέτης δικτύου ακαθάρτων υδάτων, β) στην κατασκευή μικρών τμημάτων συλλεκτήρων κυρίων και δευτερευόντων αγωγών, γ) στην προμήθεια μιας μεγάλης ποσότητας σωληνωτών αγωγών,  δ) στην εξασφάλιση από πλευράς μας των χώρων εγκαταστάσεως του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού, αποτιμώμενα όλα μαζί στα 135 εκατομμύρια δραχμές.
Ο Δήμος αντιμετώπισε με ιδιαίτερη ευαισθησία το καυτό αυτό πρόβλημα της πόλης γι’ αυτό αμέσως με την έγκριση και θεώρηση της οριστικής μελέτης προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων το 1975 , (επικαιροποιημένος σήμερα και ο βιολογικός καθαρισμός μαζί φθάνει στο μισό δισεκατομμύριο δρχ. περίπου) δημοπράτησε στις αρχές του 1976 ένα τμήμα του συλλεκτήρα Σι προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων από τα οποία τα 2 ήσαν από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υπόλοιπα από Δημοτικούς πόρους.
Το έτος 1977 συνήψε νέο δάνειο 20 εκατομμυρίων επίσης από το Τ.Π.Δ. οπότε έγινε δημοπράτηση νέων τμημάτων της οριστικής μελέτης που κάλυπτε ένα μέρος του κεντρικού πυρήνα της πόλης, με την ευχέρεια εφ’ όσον θα εξασφαλιζόταν συμπληρωματική χρηματοδότηση να φθάσουμε σε αντικείμενο εργασιών της τάξεως των 44 εκατομμυρίων.
Υστερα  από την άτυχη έκβαση της παραπάνω εργολαβίας ο Δήμος προσπάθησε και πέτυχε να υπαχθεί το έργο στις Δημόσιες Επενδύσεις προκειμένου να τύχει απρόσκοπτης χρηματοδοτήσεως και σοβαρού κατασκευαστικού φορέα.
Πράγματι την Ανοιξη του 1979 δημοπρατήθηκε τμήμα έργου προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων με επιβλέπουσα υπηρεσία την Ιη Δ.Ε.Κ.Ε της 2ας Π.Υ.Δ.Ε. Λαρίσης και ανάδοχος ανεδείχθη η Ε.Κ.Τ.Ε.Ρ. θυγατρική εταιρεία της Ε.Δ.Ο.Κ. - Ε.Τ.Ε.Ρ.
Από το σύντομο αυτό ιστορικό διαπιστώνεται μια έντονη και γενναία προσπάθεια του Δήμου να απαγκιστρωθεί και να ξεφύγει από απηρχαιωμένους και χαμηλούς ρυθμούς εκτελέσεως των έργων και να τα εντάξει σε εγγυημένες πηγές χρηματοδοτήσεως που θα προοιώνιζαν την ταχύρρυθμη εκτέλεσή τους.
ΠΟΡΙΣΜΑ
Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται εύκολα ότι αν τα προβλήματα είναι λυμένα εξ ολοκλήρου και ασφαλώς στον τομέα της Υδρεύσεως και κατά μεγάλο ποσοστό τα προβλήματα απορροής των ομβρίων, παραμένουν εξ ολοκλήρου άλυτα στον τομέα της συλλογής και διαθέσεως των ακαθάρτων λυμάτων της πόλης.
Μέρα με την ημέρα τα προβλήματα αυτά συνεχώς διογκώνονται υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων εξ αιτίας των διεθνών και τοπικών δυσμενών οικονομικών συγκυριών που αντανακλούν άμεσα και καταλυτικά στο κύκλωμα της ευχερούς χρηματοδοτήσεως και της ταχείας κατασκευής των αντιστοίχων έργων και οδηγούν σε οικονομικοτεχνικό αδιέξοδο.

ΝΟΜΟΣ 1069/80
Νομίζω ότι ο νόμος 1069/80 γεννήθηκε ακριβώς όταν κατανοήθηκε και ωρίμασε το αδιέξοδο. Το επίσημο κράτος αναγνώρισε και ομολόγησε ότι είναι αδύνατο να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι δαπάνες των προγραμμάτων Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως, που για το σύνολο της χώρας και για την προσεχή 10ετία προβλέπονται στα 120 δισ. Δραχμών αφού η αντίστοιχη χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις στον τομέα αυτό κατά το έτος 1978 ήταν 5,8 δισ. Δρχ. από τα οποία 3,4 αποκλειστικά για τα έργα του Μόρνου (εισηγητική έκθεση προς την Βουλή των Ελλήνων επί του σχεδίου του Νόμου) και πρότεινε στους Δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους την σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. παρέχοντας τα παρακάτω κίνητρα :
α. Την επιβολή ειδικού τέλους για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, που ανέρχεται στα 80% της καθαρής αξίας καταναλώσεως του νερού και επιβάλλεται για μια δεκαετία.
β. Ειδικό τέλος 3% στο ακαθάριστο πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα από οικοδομές, επιβαλλόμενο επίσης για μια δεκαετία.
γ. Δωρέαν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι ποσοστού 35% στις δαπάνες μελετών και κατασκευών έργων Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως.
δ. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα του Εσωτερικού και Εξωτερικού και ειδικά τα προγραμματιζόμενα έργα της περιόδου 1981-1982 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα καλύψει με δανειακά κεφάλαια σε ποσοστό 30 - 40 %.
Επίσης με τον ίδιο νόμο εξασφαλίζεται το απαραίτητο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της αυτοδύναμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Από την επί μέρους θεώρηση των έργων Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως διαπιστώθηκε ότι το οικονομικό σύμπλεγμα χρηματοδοτήσεως των μέχρι σήμερα δαπανών ακολούθησε σε γενικές γραμμές της εξής διαδοχή αναλογικής επιβαρύνσεως. Συμβολή Δήμου - συμβολή ωφειλομένων δημοτών - Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα - Δωρεά κρατικές επιχορηγήσεις και απέδωσε θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα όμως και με χαμηλούς ρυθμούς εκτελέσεως έργων ( Υδρευση - Ομβρια).
Με την σύσταση των νέων Δ.Ε.Υ.Α. επιφέρονται διαρθρωτικές μεταβολές και τροποποιήσεις στο υφιστάμενο χρηματοδοτικό καθεστώς το οποίο διαμορφώνεται στην εξής διαδοχή αναλογικής επιβαρύνσεως : συμβολή του συνόλου των δημοτών και μάλιστα αυξημένη - ευχερής δανεισμός για τα έργα προσεχούς διετίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προφανής σκοπός η συγκέντρωση κεφαλαίων ώστε να επιδιωχθεί υψηλός ρυθμός εκτελέσεως έργων με βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και παροχές υπηρεσιών στους κατοίκους της Πόλης.
Πιστεύω ότι η επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί είναι πλέον θέμα προοδευτικού ρεαλισμού.
Τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας φαίνεται ότι σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές που διανοίγονται για το συμφέρον των πόλεών τους παρά τις γνωστές επιβαρύνσεις των δημοτών, προχωρούν το ένα μετά το άλλο στις συστάσεις των επιχειρήσεων αυτών.
Ωστόσο η προβληματική φάση αρχίζει από εδώ και στο εξής διότι το αναλαμβανόμενο έργο είναι πολυσύνθετο και ογκώδες και ειδικά τα έργα αποχετεύσεως ακαθάρτων πρέπει να τελειώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα οπότε θα πρέπει με αίσθημα ευθύνης να προεξοφληθούν ποιότητα και πυκνότητα δραστηριοτήτων με την κατάλληλη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την επάνδρωση των προβλεπομένων υπηρεσιών για να επιτευχθεί  ο επιδιωκόμενος σκοπός αρτίας και σύγχρονης επιχειρήσεως ώστε ο Τρικαλινός πολίτης που θα φέρει το μεγάλο οικονομικό βάρος της να απολαύσει των εξυπηρετήσεων που απαιτεί, πολύ σύντομα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΔΗΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο στις 15/11/1980

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1981


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει από το έτος 1975 οριστική μελέτη δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων και προμελέτες για το αντλιοστάσιο και τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων.
 Εκ του συνολικού δικτύου έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα, από διαφόρους κατασκευαστικούς φορείς 800 μέτρα του συλλεκτήρος ΣΙ , 1300 μέτρα περίπου κυρίων αγωγών και 160 μέτρα περίπου δευτερεύοντος δικτύου.
 Τα μικρά αυτά τμήματα του δικτύου μας δίδαξαν ότι οι συνθήκες κατασκευής είναι πάρα πολύ δύσκολες διότι συμβαίνει όλοι οι επί μέρους παράγοντες να συμβάλλουν αρνητικά, δεδομένου ότι έχουμε συνδυασμό υψηλού ορίζοντα υπογείων υδάτων, με μεγάλα βάθη εκσκαφής σε αργιλοαμμώδη ψαθυρά εδάφη. Δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από αυτή για ένα τέτοιο έργο που η επιτυχία του και η πρόοδός του έγκειται στην εξασφάλιση του προσωπικού από τον κίνδυνο καταπτώσεων και στη δημιουργία ευνοϊκού πεδίου εργασιών.
Οι αντιστηρίξεις των πρανών των ορυγμάτων με ξυλοζεύξεις λύνουν μερικώς το πρόβλημα και ειδικά για τα μικρά βάθη. Στα μεγάλα βάθη είναι ανεπαρκείς και δύσχρηστοι και επιβάλλονται οι αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες οι οποίες ενσωματώνονται στο όλο έργο και έχουν υψηλότατο κόστος. Αν λάβουμε δε υπ’ όψη ότι σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνονται σαν επιφορτίσεις τα βάρη των υφισταμένων παλαιών και αβαθούς θεμελιώσεως κτιρίων τότε ο ρόλος των αντιστηρίξεων είναι το Α και το Ω αυτού του έργου.
Τα μεγάλα βάθη υπαγορεύθηκαν, σύμφωνα με την μελέτη
α) από την καθιέρωση σαν βάθος εκκινήσεως του δευτερεύοντος δικτύου τα 2,4 - 2,90 μέτρα περίπου προς τον σκοπό να μην συναντώνται οι αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων με τους αγωγούς των άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας ( ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ).
β) διότι έπρεπε ο Συλλεκτήρας ΣΙ να περάσει κάτω από τον Ληθαίο ποταμό και
γ) διότι πιθανόν οι μελετητές να εσκέφθησαν και την αποχέτευση των υπογείων ορισμένων οικοδομών.
Για να είμεθα πιο σαφείς όταν ομιλούμε για μεγάλα βάθη εννοούμε ότι το μέσο βάθος του δικτύου είναι 4 μέτρα περίπου, στους συλλεκτήρες δε και σε μήκος 1300 μέτρα το πραγματικό βάθος κυμαίνεται από 6 μέχρι 8 μέτρα !!
Μια βαθύτερη εξέταση των παραπάνω παραδοχών και προϋποθέσεων μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα :
α. Το βάθος εκκινήσεως των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου είναι πολύ μεγάλο δεδομένου ότι τα δίκτυα κοινής ωφελείας έχουν τους αγωγούς σε μικρά βάθη με λίγες μόνο εξαιρέσεις.
β. Ο συλλεκτήρας ΣΙ έπρεπε αναγκαστικά να περάσει τον Ληθαίο ποταμό πλήν όμως η διέλευση αυτή ενώ επηρεάζει τα βάθη του κατάντη τμήματος, δεν είναι υποχρεωτικό να επηρεάσει και τα βάθη του ανάντη.
γ. Η αποχέτευση των υπογείων των οικοδομών δεν έχει καμιά πρακτική αξία διότι οι οικοδομές στα Τρίκαλα ή δεν έχουν υπόγεια ή αν έχουν υπόγεια αυτά δεν έχουν εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ή τέλος αν έχουν εγκαταστάσεις που απαιτούν αποχέτευση (αφοδευτήρια, κουζίνες) πράγμα που παρατηρείται σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα (εργαστήρια, αίθουσες αναψυχής κλπ.) είναι δυνατόν οι παροχές αυτές να αντληθούν, όπως και τώρα αντλούνται  πολύ εύκολα και φτηνά.
Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο είναι η γενική κλίση του εδάφους της πόλεως που είναι εκ δυσμών προς ανατολάς και κυμαίνεται από 2-3 0/00 ( τοις χιλίοις), και προφανώς είναι τεχνικά αδόκιμο να κατασκευάζονται αγωγοί αντιρρόπου κλίσεως.
Τέλος με ταχύ ρυθμό προωθείται η διαδικασία μεταφοράς των φυλακών Τρικάλων στην περιοχή Μπαλκούρας και εκ προϊμίου προέκυψε θέμα διαθέσεως των λυμάτων των φυλακών και εγκαταστάσεως μονάδος βιολογικού καθαρισμού στη θέση αυτή ο δε Δήμος επροθυμοποιήθη να λύσει ασφαλώς το πρόβλημα αυτό.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι είναι δυνατό να γίνει μια αναθεώρηση της μελέτης του έργου με βάση ρεαλιστικότερες σκέψεις προσηρμοσμένες στις πρόσφατες εμπειρίες κατασκευής και στα νέα τεχνικά και πολεοδομικά δεδομένα.

ΠΡΟΤΑΣΗ
       Ι. Καθιερώνεται βάθος εκκινήσεως στο δευτερεύον δίκτυο το 1,40 μέτρα, αρκετό να αποχετεύονται οι οικοδομές με ευνοϊκή κλίση. Με αυτό τον τρόπο ανυψώνεται παράλληλα όλο το δίκτυο (κύριοι αγωγοί και συλλεκτήρες).
2.   Το προβλεπόμενο δίκτυο του τμήματος της πόλεως προς τα ανατολικά των οδών Αμαλίας και Λαρίσης τροποποιείται με την κατάργηση του συλλεκτήρος Σ2 και την κατασκευή νέου διά των οδών Κολοκοτρώνη - Θεοδοσοπούλου - Τζουμαγιάς όπισθεν Τεχνικής Σχολής. Ο συλλεκτήρας Σ2 ακολουθεί εν συνεχεία την οδό Ζαβλανίων, την οδό προς Μπαλκούρα και καταλήγει στο Δημοτικό κτήμα της Μπαλκούρας και το αξιολογώτερο με φυσική ροή (βαρύτητα) χωρίς δηλ. παρεμβολή αντλιοστασίου.
3.   Επειδή με τον διαχωρισμό των συλλεκτήρων της προηγούμενης τροποποιήσεως τέμνονται οι παροχές είναι δυνατόν να τμηθούν και οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και από τις δύο μεγάλες δεξαμενές που προβλέπονται στην νησίδα του Ριζαριού να μείνει η μία εκεί για την παραλαβή των παροχών του Συλλεκτήρα ΣΙ και η άλλη να κατασκευασθεί στο κτήμα της Μπαλκούρας εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις εγκαταστάσεις των νέων φυλακών Τρικάλων.
4.   Το προβλεπόμενο από την αρχική μελέτη αντλιοστάσιο μπροστά στο εργοστάσιο Δερπανοπούλου μεταφέρεται στο χώρο πλησίον του Τζαμιού και γίνεται μικρότερο.
5.   Ο δίδυμος σωληνωτός αγωγός καταθλίψεως που συνδέει το αντλιοστάσιο με τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού προτείνεται να γίνει μονός λόγω υποδιπλασιασμού των παροχών.
6.   Ο συλλεκτήρας ΣΙ τροποποιείται πέραν της οδού Βούλγαρη ακολουθώντας ευνοϊκώτερες κλίσεις εδάφους.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

1.   Το μεγαλύτερο βάθος εκσκαφών είναι τα  3,40 μέτρα και αυτό σε μικρό μήκος.
2.   Το μέσο βάθος του δικτύου περιορίζεται από τα 4,00 μέτρα στα 2,20.
3.   Απαλείφεται ο κίνδυνος επιβαρύνσεως των παροχών λόγω εισροής υπογείων υδάτων στο δίκτυο.
4.   Οι αγωγοί τοποθετούνται και έχουν κλίσεις ομόρροπες προς την φυσική κλίση του εδάφους και δεν παρατηρείται το φαινόμενο του αγωγού με υψόμετρο πυθμένος 104 μ. και εδάφους 106,5 μ. (διαφορά 2,5 μέτρα.) να καταλήγει σε υψόμετρο πυθμένος 102 και εδάφους 109 (διαφορά 7 μ)
5.   Κατασκευάζονται δύο διαφορετικά και αυτοτελή δίκτυα με δικές τους μονάδες βιολογικού καθαρισμού πράγμα που συνεπάγεται ότι το ένα δεν επηρεάζει το άλλο ούτε από τις συνέπειες πιθανής βλάβης ούτε ως προς τον προγραμματισμό κατασκευής.
6.   Απλουστεύονται και περιορίζονται οι αντιστηρίξεις των πρανών σε ποσοστό 30-35%.
7.   Δεν βλάπτεται η μελλοντική επέκταση του δικτύου για κάλυψη περιοχών εκτός σχεδίου.
8.   Θα διατηρηθούν και θα λειτουργήσουν όλα τα τμήματα του δικτύου που έχουν κατασκευασθεί.
9.   Το σπουδαιότερο, σημαντικότερο και ουσιαστικότερο πλεονέκτημα της προτεινομένης τροποποιήσεως είναι ότι το όλο έργο από δύσκολο κατασκευαστικά μπορεί να γίνει εύκολα,  γρήγορα και σωστά.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

1.   Μείωση ποσότητας εκσκαφών κατά 40%.
2.   Μείωση ποσότητος επιχώσεων κατά 40%.
3.   Κατάργηση του κονδυλίου των μεταφορών προϊόντων εκσκαφών 100%.
4.   Μείωση της ποσότητας των αντιστηρίξεων κατά 65%.
5.   Πολλά φρεάτια επισκέψεως γίνονται μικρότερα (μείωση κατά 20%).
6.   Μειούνται μέχρι καταργήσεως οι λαιμοί των φρεατίων μείωση κατά 50%.
7.    
8.   Με τις αυξομειώσεις του δικτύου διατηρούνται στο αυτό μήκος περίπου οι αγωγοί και οι διατομές τους.

9.   Καταργούνται οι αντλήσεις υπογείων υδάτων 100%.

10. Κατασκευάζονται μικρότερο αντλιοστάσιο μείωση κατά 25%.

Η επικαιροποιημένη οικονομική ωφέλεια της προτεινομένης τροποποιήσεως είναι της τάξεως των 80 εκατομμυρίων δραχμών περίπου (συνημμένος πίνακας).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α
ΕΝΔΕΙΞΗ                             
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ             
                         ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ

  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
    ΤΙΜΗ
           ΜΕΙΩΣΗ


ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ     ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ          
        ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ
     ΔΙΑΦΟΡΑ
       ΜΟΝΑΔΟΣ
         ΔΑΠΑΝΗΣΜΟΝΑΣ
  ΠΟΣΟΤΗΣ        
  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ


      
    ΜΕΛΕΤΗΣ
         ΑΡΧΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ                  
    1
                2
         3=1-2
     4
          5=3-4
           6
             7=6*5

1
Εκ/φές γαιώδεις ημ/δες
κ.μ.
245.726
11.000
234.726
144.726
90.000
57
5.130.000

2
Εκ/φές Βραχώδεις
κ.μ.
12.934
-
12.934
9.934
3.000
432
1.296.000

3
Αναπετάσεις γαιώδεις 4-6μ.
κ.μ.
5.088
1.000
4.088
-
4.088
41
167.608

4
Αναπετάσεις γαιώδεις 6-8μ.
κ.μ.
1471
-
1471
-
1471
82
120.622

5
Αναπε/σεις βραχώδεις 6-8μ.
κ.μ.
1296
-
1296
-
1296
90
116.640

6
Εκ/φέςυπό αγω/ούςΚοι.Ωφ.
κ.μ.
140
100
40
40
-
-
-

7
Μεταφορές
κ.μ.
14899
1.800
13.099
2.000
11.099
31
344.069

8
Επιχ/σειςδιά πρ/ντων Εκσ.
κ.μ.
224.061
10.000
214.061
124.061
90.000
52
4.680.000

9
Επιχώσεις διά 3Α
κ.μ.
19.700
400
17.300
17.300
-
140
-

10
Αντιστηρίξεις πρανών
τ.μ.
149.621
2.700
146.921
56.921
90.000
33
2.970.000

11
Σκυρόδεμα Βάσεως
κ.μ.
1666
200
1466
1466
-
570
-

12
Σκυρόδεμα Β 120
κ.μ.
74
30
44
44
-
710
-

13
Αμιαντ/λινες  φ 20
μ.μ.
49.946
1.000
48.946
48.946
-
345
-

14
Αμιαντ/λινες  φ 25
μ.μ.
5881
-
5.881
5.881
-
450
-

15
Αμιαντ/λινες  φ 30
μ.μ.
2.093
-
2.093
2.093
-
610
-

16
Αμιαντ/λινες  φ 35
μ.μ.
2.433
-
2.433
2.433
-
770
-

17
Αμιαντ/λινες  φ 40
μ.μ.
1736
-
1.736
1.736
-
1050
-

18
Αμιαντ/λινες  φ 50
μ.μ.
1674
490
1184
1.184
-
1450
-

19
Αμιαντ/λινες  Φ 60
μ.μ.
996
315
681
1.800
1119
2020
2.260.380

20
Αμιαντ/λινες  φ 70
μ.μ.
705
-
705
-
705
3010
2.122.050

21
Φρεάτια τύπου Ι
τεμ.
1718
48
1670
1.720
1720
1500
2.580.000

22
Φρεάτια τύπου ΙΙα
τεμ.
28
3
25
25
-

-

23
Λαιμοί κυλινδρικοί
μ.μ.
1207
100
1107
1.107
1107
420
464.940

24
Αποσ/ση& Ανα/υή Οδω/τος
τ.μ.
33.757
2.200
31.557
31.557
-

-

25
Αντ/ηςδιά πασ.σανί. μεταλ.
τ.μ.
500
-
500
-
500
150
75.000

26
Βιολογικός καθαρισμός

-
-

-

27
Αντλιοστάσιο

Αποκοπή

2.000.000

28
Αγωγός καταθλίψεως
μ.μ.
3.460
-
3.460
2.445
1015
1450
1.471.750


ΑΘΡΟΙΣΜΑ   Α


21.278.299


Γ.Ε. και Ο.Ε. 25%*21.278.299=

5.319.575


ΑΘΡΟΙΣΜΑ   Β


26.597.874


Επικαιροποίηση (1975 : 1981) =

80.000.000


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1.
Οι ποσότητες της προτεινόμενης τροποποιήσεως έχουν προεκτιμηθεί.
2.
Θεωρούμε το οικονομικό αποτέλεσμα μικροτέρας σημασίας από την απλοποίηση της κατασκευής

3.
Η επικαιροποίηση έγινε με μέσο επιτόκιον ε = 20% σε χρόνο 6 έτη οπότε προέκυψε συντελεστής επικαιροποιήσεως περίπου 3
4.
Το προσωπικό της Τεχν. Υπηρεσίας συντάσσει λεπτομερείς οριζοντιογραφίες και μηκοτομές.


5.
Δ.Τ = Διαφορά τιμής.

6.
Οι τιμές μονάδος του πίνακα είναι της αρχικής μελέτης
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
1.   Εκδοση διανομαρχιακής αποφάσεως περί διαθέσεως λυμάτων στον μετά το κτήμα Μπαλκούρας φυσικό αποδέκτη.
2.   Μέτρηση παροχής αποδέκτου και πιθανή ενίσχυσή της .     ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1981
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΔΗΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


                      Υστερόγραφη σημείωση.    
                   Η πρόταση αυτή υπεβλήθη στον Δήμαρχο Κων. Παπαστεργίου  υιοθετήθηκε αμέσως  και έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση (πλην της περιπτώσεως του δεύτερου βιολογικού καθαρισμού που παρουσίαζε τότε πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα).
                   Τροποποιήθηκε, εν συνεχεία,  η αρχική μελέτη του γραφείου Γ. Α. Μαχαίρα, απλοποιήθηκε το κατασκευαστικό μέρος, και εξοικονομήθηκε τεράστιο ποσό χρημάτων για την εποχή εκείνη (ογδόντα 80 εκατομμύρια δραχμές όταν ο ετήσιος μισθός του μηχανικού ανέρχονταν στις 80.000 δραχμές), που ελάφρυνε τους Τρικαλινούς πολίτες  γεγονός που συνετέλεσε   και επέτρεψε  την ταχεία πρόοδο και αποπεράτωση του έργου.   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΤΟ 1992
Ύδρευση   (από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΤ)
Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει:
  • στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
  • στη μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση με 24ωρη παροχή νερού και την κατάργηση των αναχρονιστικών ιδιωτικών δεξαμενών
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης
Η ύδρευση της πόλεως γίνεται με υπόγεια ύδατα τα οποία αντλούνται μέσω γεωτρήσεων, οδηγούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο, όπου χλωριώνονται και από όπου ανυψώνονται στις δεξαμενές που έχουν κατασκευασθεί σε υψηλά σημεία, και από εκεί διά βαρύτητος οδηγούνται στο δίκτυο υδρεύσεως.
Έχουν ανορυχθεί 13 γεωτρήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες στο δυτικό τμήμα τής πόλεως όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας.
Το παλαιό αντλιοστάσιο κατασκευάσθηκε το έτος 1962 με διαστάσεις και εξοπλισμό που κάλυπταν τις ανάγκες εκείνης της εποχής. Έκτοτε έχουν γίνει δύο επεκτάσεις αλλά δεν επαρκεί για την εγκατάσταση των απαιτούμενων αντλιών.
Ήδη έχει κατασκευασθεί νέο αντλιοστάσιο πλησίον τού παλαιού, το οποίο έχει εξοπλισθεί με μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιών των γεωτρήσεων. Έχει γίνει επίσης η σύνδεση τού αντλιοστασίου με τούς αγωγούς που προσάγουν το νερό από τις γεωτρήσεις καθώς και με τους καταθλιπτικούς προς τις δεξαμενές και πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία.
Εντός πόλεως, το μεγαλύτερο μήκος των αγωγών είναι διαμέτρου Φ90 χλστ. από PVC 10 ατμ. Λόγω πτώσεως πιέσεως εξ αιτίας της μικρής διαμέτρου, κατασκευάσθηκαν κατά καιρούς ενισχυτικοί αγωγοί μεγάλων διαμέτρων (Φ200, 250, 315, 355 χλστ.) οι οποίοι έλυσαν τα προβλήματα πιέσεως και μικρής παροχής.
Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι περίπου 325.000 μέτρα.
Ο αριθμός των υδρομέτρων ανέρχεται σε 30.400, εκ των οποίων ενεργά 27.650. Από αυτά αποχετεύονται τα 23.310 (84%).
Ο ετήσιος αντλούμενος όγκος ύδατος είναι περίπου 8,5 εκατομμ. κυβικά. Ο όγκος οικιακής καταναλώσεως είναι περίπου 3,6 εκατομμ. μ3. Περίπου 2,5 εκατομμ. μ3 χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες υπηρεσιών τού Δήμου: υπηρεσία καθαριότητος (πλύσης οδών) γεωπονική υπηρεσία (δενδροφύτευση, άρδευση πρασίνου), κοινόχρηστες κρήνες οι οποίες παρέχουν συνεχώς πόσιμο νερό.
Η ΔΕΥΑΤ έχει πάντα, ως κύρια επιδίωξη, την εξασφάλιση υδατικών πόρων και την παροχή υγιεινού νερού. Αυτό τον στόχο τον έχει πετύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Τα Τρίκαλα δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης και το νερό είναι άριστης ποιότητας.                                                                   Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
  
     ΕΤΟΣ           ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ    ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ     ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

     1962                  3.580   Μ.Μ.                 -                           20 ΧΙΛ.ΚΥΒΙΚΑ
     1963                  8.990                           170  ΤΕΜ.             40
     1964                  6.530                           700                         89
     1965                  3.070                           380                       130
     1966                12.570                           650                       192
     1967                  9.450                           671                       255
     1968                  2.490                           625                       304                        
     1969                  2.950                           510                       423      
     1970                  2.940                           910                       491
     1971                  3.166                           742                       569 
 
ΣΥΝΟΛΟ             55.736  Μ.Μ               5.358  ΤΕΜ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Η πρώτη υδατοδεξαμενή  κατασκευάστηκε μέσα στο Κάστρο το 1960 και είχε χωρητικότητα 1500 μ3      
                       2. Την πρώτη δεκαετία του 1960   παρατηρείται πλήρης αποδοχή και υιοθέτηση των νέων δεδομένων και αλματώδης  άνοδος της κατανάλωσης του νερού.
                       3. Σήμερα 2010 με τεκμαρτό πληθυσμό 75.000 κατοίκους, η κατανάλωση του νερού είναι 6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως εκ των οποίων 3,5 διατίθενται για οικιακή χρήση και 2,5 για την λειτουργία της πόλης ( άρδευση, πράσινο, καθαριότητα, βρύσες ) οι δε υπάρχουσες υδατοδεξαμενές βαρύτητας έχουν συνολική χωρητικότητα 10.000 μ3. 
Η μεσοσταθμική οικιακή κατανάλωση ανέρχεται στα 127 λίτρα ανά κάτοικο και ημέρα και σε επίπεδο πόλης 220 λίτρα ανά κάτοικο και ημέρα.


              Δείκτες καθαρότητας του πόσιμου νερούΗμερ. μέτρησης:
23/11/2007
Αποδεκτές τιμές
Ph 4500 H. B (APHA)
7.81
6,5-9,5
Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)
366
2500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο 4500 Cl.G-DPD
0.17
0,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο Salicylate Method
0.00
0,5 mg/l NH4+
Νιτρικά Chromotropic Acid
9.66
50 mg/l NO3-
Νιτρώδη 4500 NO2.B (APHA)
0.03
0,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή Chromocult
0
0 αποικ./100ml
E. coli Chromocult/ Kovacs
0
0 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι ISO 7899-2
0
0 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC ISO 6222
29
100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC ISO 6222
3
20 αποικ./ml

Ημερομηνία:             09/05/2014
   Αποδεκτές τιμές

Ph

7.81 

           6,5-9,5
Αγωγιμότητα
355
           2500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο
0.24   
           0,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο
0.05
           0,5 mg/l NH4+
Νιτρικά
8.70
           50 mg/l NO3-
Νιτρώδη
0.07
           0,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή
2
           0 αποικ./100ml
E. coli
0
           0 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι
0
           0 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC
29
           100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC
20
           20 αποικ./ml


ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΑΤ 1982-2000
  (ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ - ΑΚΑΘΑΡΤΑ)

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΥΑΤ ΜΕΧΡΙ 2001
                                                                                                                                                          

                                                                        Μέχρι  1982           1990        1998         2001  ΣΥΝΟΛΟ

Επεκτάσεις δικτύου υδρεύσεως      Μ.Μ.                 150090        72488     61228         8826   292632
Δίκτυο ομβρίων                               Μ.Μ.                   38630        50739     28734                    118103


Δίκτυο ακαθάρτων      αγωγοί βαρύτητος    Μ.Μ.                                                                     151472

                                   αγωγοί καταθλιπτικοί Μ.Μ.                                                                        3697                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου