Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Προγράμματα Τεχνικών Έργων 1975 έως 2010


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 1908-1909


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 1953-54Εφημερίδα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1953

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1975
         Ανάγνωση απόφασης
    Μετά τούτο ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως "περί καταρτίσεως του προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 1975" επρότεινεν εις  το Συμβούλιο όπως συμφώνως προς τα διατάξεις του άρθρου 186 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καταρτίσει το γενικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 1975.
     Το Συμβούλιο μετά διαλογικήν  συζήτησιν  λαμβάνων  υπόψιν  και την διανεμηθεί σαν εις ένα έκαστον των μελών έκθεσιν  (Σκέψεις, Προτάσεις σχετικά  με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νου Παπαστεργίου, Πολιτικού Μηχανικού.

Αποφασίζει
      Καταρτίζει το γενικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του οικονομικού έτους 1975 
και καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτελέσεως τούτου ως εξής :
                                                Α΄ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                ΔΡΑΧΜΕΣ
         1 :  Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών δραχ.                                                     1.000.000
         2 :  Δαπάνη κατασκευής , επισκευής και επεκτάσεως του
                δικτύου  υδρεύσεως δρχ.                                                                               1.000.000
         3 :  Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων  υδρεύσεως δρχ.                           200.000
         4 :  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης εις χωρίων Κόρη δρχ.                                         50.000
         5 :  Ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος, μεταφορά ύδατος εις
               αντλιοστάσιο και Κεφαλαιακός εξοπλισμός αντλιοστασίου                           1.000.000
                                                          Β΄ ΛΟΥΤΡΑ – ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
         1 :  Επισκευή αφοδευτηρίων και λουτρών δρχ.                                                         10.000
Γ΄ ΥΠΟΝΟΜΟΙ
Αντιπλημμυρικοί  Τάφροι
1. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής του δικτύου υπονόμων της
    πόλης και χωρίων του Δήμου δρχ.                                                                                800.000
2. Δαπάνη δια την σύνταξιν  μελέτης κατασκευής του δικτύου
     υπονόμων ( Δάνειο εκ Τ.Π.Δ ) δρχ.                                                                           2.000.000
3. Δαπάνη απαλλοτρίωσης εκτάσεων δια την κατασκευή 
    υπονόμων και χώρου δια τον καθαρισμό των λυμάτων δρχ.                                      1.000.000
Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1.      Δαπάνη κατασκευής επεκτάσεως, επισκευής και συμπληρώσεως του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και προμηθείας διαφόρων υλικών Δρχ.                                               100.000      
 Ε΄ ΚΗΠΟΙ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ
2.      Δαπάνη συντηρήσεως , διαμορφώσεως , επεκτάσεως αλσών κήπων,
δενδροστοιχιών κλαδεύματος και προμηθείας διαφόρων υλικών δρχ.                              700.000
 2.   Δαπάνη προμηθείας και συντήρησης παιδικών χαρών δρχ.                                          60.000
                                   
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

1.      Δαπάνη συντηρήσεως , επισκευής και συμπληρώσεως εγκαταστάσεων
Δημοτικών Σφαγείων δρχ.                                                                                                    50.000

Ζ΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

 1.   Δαπάνη διαρρυθμίσεως Νεκροταφείου Αγ. Κων/νου δρχ.                                          200.000
2.      Δαπάνη συντηρήσεως και διαρρυθμίσεως λοιπών Νεκροταφείων
πόλης δρχ.                                                                                                                             50.000

Η    ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΓΕΦΥΡΑΙ - ΚΤΙΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ

 1.   Δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίων δια πλακών δρχ.                                                     500.000
 2.   Δαπάνη αμμοχαλικοστρώσεως  οδών πόλης και χωρίων Δήμου δρχ.                          100.000
 3.   Δαπάνη αποζημίωσης ρυμοτομούμενων οικοπέδων και κτισμάτων δρχ.                     500.000
 4.   Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων  δρχ.                                                               500.000
 5.  Δαπάνη επισκευής γεφυρών δρχ.                                                                                     50.000
 6.  Δαπάνη καθαρισμού Ληθαίου ποταμού δρχ.                                                                   50.000
 7.  Δαπάνη ανακαινίσεως  διαφόρων οδών πόλης δια ασφάλτου                                       500.000
 8.  Δαπάνη κατασκευής υποβάσεων οδών πλην ασφαλτοστρώσεων δρχ.                          300.000
 9.  Δαπάνη κατασκευής οδών δια μπετού δρχ.                                                                    100.000
10.Δαπάνη κατασκευής και διαρρυθμίσεις γεωργοκτηνοτροφικής
     εκθέσεως δρχ.                                                                                                                  350.000
11. Δαπάνη κατασκευής ζωαγοράς δρχ.                                                                               300.000
12. Δαπάνη διαμόρφωσης πλατειών πόλης και χωρίων και κατασκευής
      κιγκλιδωμάτων δρχ.                                                                                                        300.000
13. Δαπάνη Ελαιοχρωματισμού κιγκλιδωμάτων δρχ.                                                            50.000
  
 Β΄   1. Δαπάνη συντήρησης και επισκευής κατ/των και οικιών Δήμων                                50.000
           2.  Δαπάνη συντηρήσεως μνημείων και Ανδριάντων ως και  Φρουρίου                     20.000
           3. Δαπάνη Επισκευής Ωρολογοστασίου δρχ.                                                              80.000
           4. Δαπάνη τελέσεως εμποροπανηγύρεως δρχ.                                                           120.000
           5. Δαπάνη ανεγέρσεως Δημοτικής αγοράς δρχ.                                                      1.600.000
           6. Δαπάνη ΄΄ Επισκευής΄΄ και προμήθεια πιδάκων δρχ.                                               50.000
           7. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής υπαίθριων καθισμάτων δρχ.                            30.000
           8. Δαπάνη προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και τροχαίας  κινήσεως δρχ.20.000
           9. Δαπάνη κατεδαφίσεως αυθαιρέτων οικοδομών δρχ.  -
         10. Δαπάνη οροθετήσεως  δημοτικών κτημάτων δρχ.                                                  200.000
         11. Δαπάνη διάνοιξης οδών δρχ.                                                                                     30.000
                                                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ  ΔΡΑΧΜΕΣ   14.020.000
                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθ. 142/1974.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1976

Ανάγνωση απόφασης

Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως.
Μετά τούτο ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος τον 2ον θέμα της ημερησίας διατάξεως πρότεινε εις το συμβούλιον ίνα, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος καταρτίση το γενικόν πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 1976.
Το Συμβούλιον μετά διαλογικήν συζήτησην λαβόν υπ’ όψιν τα’ ανωτέρω και το εις ένα έκαστον αυτών διανεμηθέν σχέδιον προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Καταρτίζει το Γενικόν Πρόγραμμα εκτελέσεως Εργων του Οίκον. Έτους 1976 και καθορίζει την σειράν προτεραιότητος εκτελέσεως τούτου ως εξής :
Α. ΥΔΡΕΥΣΙΣ
1.   Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών δραχμ.                                  800.000
2.   Δαπάναι κατασκευής, επισκευής και επεκτάσεως του
δικτύου υδρεύσεως ως και προμήθεια υλικών.                              2.000.000
3.   Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων υδρεύσεως              5.00.000
4.   Επεκτασις αντλιοστασίου μετά των ηλεκτρικών πινάκων
 και μετασχηματισμών.                                                                   1.500.000
                                                                                                        4.800.000
                                                                                                        2.000.000
                                                                                                        6.800.000
Β. ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
1.   Επισκευή αφοδευτηρίων και λουτρών                                           10.000
Γ. ΥΠΟΝΟΜΟΙ
1.   Δαπάναι κατασκευής και επισκευής του δικτύου
υπονόμων της πόλεως και χωρίων του Δήμου                                2.000.000
2.   Δαπάνη διά την σύνταξιν μελέτης κατασκευής
του δικτύου υπονόμων                                                                       817.873
3.   Κατασκευή υπονόμων ακαθάρτων λυμάτων (δάνειον εκ
του ΤΠΔ)                                                                                          2.000.000
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1.   Δαπάναι κατασκευής, επισκευής, επεκτάσεως και
συμπληρώσεως του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και
προμηθείας διαφόρων υλικών.                                                             50.000
Ε. ΚΗΠΟΙ - ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑΙ
1.   Δαπάναι συντηρήσεως, διαμορφώσεως, επεκτάσεως
αλσών κήπων, δενδροστοιχιών, κλαδεύματος αυτών και
προμήθεια υλικών.                                                                              900.000
2.   Δαπάναι προμήθειας και συντηρήσεως παιδικών χαρών               150.000
ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
1.   Δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής και συμπληρώσεως
εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων.                                        100.000
Ζ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
1.   Δαπάνη διαρρυθμίσεως Νεκροταφείου Αγ. Κων/νου                   150.000
2.   Δαπάνη συντηρήσεως και διαρρυθμίσεως λοιπών
Νεκροταφείων πόλεως                                                                       200.000
Η. ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΓΕΦΥΡΑΙ - ΚΤΗΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ
Α.
1.   Δαπάναι κατασκευής πεζοδρομίων δια πλακών                            500.000
2.   Δαπάνη αμμοχαλικοστρώσεως οδών πόλεως και χωρίων
του Δήμου                                                                                           200.000
3.   Δαπάνη αποζημιώσεως ρυμοτομουμένων οικοπέδων και
κτισμάτων.                                                                                       1.000.000
4.   Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων                                         500.000
5.   Δαπάνη κατασκευής και επισκευής Γεφυρών                                100.000
6.   Δαπάνη καθαρισμού του Ληθαίου Ποταμού ένθα το
φράγμα εκ της άμμου.                                                                      50.000
7.   Δαπάνη κατασκευής, επισκευής και ανακαινίσεως
διαφόρων οδών πόλεως και χωρίων του Δήμου.                           1.750.000
8.   Δαπάνη κατασκευής και διαρρυθμίσεως της
Γεωργοκτηνοτροφικής εκθέσεως.                                                     200.000
9.   Δαπάνη κατασκευής νέας Ζωαγοράς.                                           500.000
10. Δαπάνη διαμορφώσεως πλατειών πόλεως και χωρίων
ως και κατασκευή κιγκλιδωμάτων.                                                    600.000
Β.
1.   Δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής και επεκτάσεως του
Δημαρχείου ως και προμήθεια υλικών.                                              100.000
2.   Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής των κτιρίων εν γένει
του Δήμου.                                                                                          300.000
3.   Δαπάνη συντηρήσεως μνημείων, Ανδριάντων και πιδάκων            20.000
4.   Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής του Ωρολογοστασίου           80.000
5.   Δαπάνη τελέσεως εμποροπανηγύρεως                                          150.000
6.   Δαπάνη ανεγέρσεως Δημοτικής Αγοράς                                    1.230.000
7.   Δαπάνη κατασκευής και επισκευής υπαιθρίων καθισμάτων           50.000
8.   Δαπάνη προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας, οδών και
τροχαίας κινήσεως.                                                                                30.000
9.   Δαπάνη κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων                                30.000
10. Δαπάνη οριοθετήσεως δημοτικών κτημάτων                               250.000
                                                                                                        20.817.873
                        Η παρούσα απόφασις έλαβεν αυξ. Αριθ. 172/1975
Εφ’ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν όπερ και υπογράφεται
ως έπεται.
            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                              ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ            
                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

             Βούλγαρης Θεμιστοκλ.       Νταβάρας Γεώργιος
             Γεωργολιός Κων/νος           Στάμος  Δημήτρ.
             Γκουντόπουλος Αντων.       Στόφας   Στέργ.        
             Ευαγγέλου Ηλίας                Τελειώνης Αλεξ.    
             Ζωγράφος Γεώργιος            Τέας      Γεώργ.
             Κλωτσοτήρας βασιλ.          Χατζηστεργίου Δημ.
            Λάμπρου Ηλίας                   Χρόνης  Γεώργιος
            Μάνης Ιωάννης
            Μπαταγιάννης Γεωργ.
            Μπαλαμώτης Γεωργ.
            Μανωλάκη Ολγα
            Μπουλογεώργος Στεφ.

    Εγκριτική απόφαση Νομαρχίας Τρικάλων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1977Ανάγνωση απόφασης
Μετά τούτο ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ον θέμα της ημερησίας διατάξεως υπέβαλε εις το Συμβούλιο και πρότεινεν όπως συμφώνως προς το άρθρο 200 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος ( ΠΔ 933/1975 ) καταρτίσει το Γενικόν   Τεχνικόν  Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 1977.
       Το Συμβούλιο μετά διαλογικήν  συζήτησιν.
Αποφασίζει
       Καταρτίζει το Γενικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του οικ. έτους 1977 και καθορίζει την σειρά προτεραιότητας ως εξής :

Α΄ ΥΔΡΕΥΣΗ

1. Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών                                               800.000
2. Δαπάναι κατασκευής, επισκευής και επεκτάσεως του
    δικτύου υδρεύσεως ως και προμήθεια υλικών                            2.000.000
3. Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων υδρεύσεως                200.000
4. Επέκτασις αντλιοστασίου μετά των ηλεκτρικών πινάκων
    ή μετασχηματιστών                                                                     1.500.000

Β΄ ΛΟΥΤΡΑ – ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
1. Επισκευή αφοδευτηρίων και Λουτρών                                            10.000

Γ΄ ΥΠΟΝΟΜΟΙ

1. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής του Δικτύου υπονόμων της
    πόλεως και χωρίων του Δήμου.                                                      600.000
2. Δαπάνη δια την σύνταξιν μελέτης κατασκευής δικτύου
    υπονόμων                                                                                     1.299.873
3. Κατασκευή υπονόμων ακαθάρτων λυμάτων                               5.400.000

Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. Δαπάνη κατασκευής , επισκευής επεκτάσεως και συμπληρώσεως
    του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προμηθείας διαφόρων υλικών   200.000

Ε΄ ΚΗΠΟΙ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ

1. Δαπάναι συντηρήσεως , διαμορφώσεως, επεκτάσεως αλσών
    κήπων, δενδροστοιχιών , κλαδεύματος αυτών και προμήθεια
    υλικών                                                                                             1.200.000
2. Δαπάναι προμηθείας και συντηρήσεως παιδικών χαρών                   150.000

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

1. Δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής και συμπληρώσεως
    εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων                                                  50.000

Ζ΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
1. Δαπάνη διαρρυθμίσεως Νεκροταφείου Αγ. Κων/νου                         100.000
2. Δαπάνη συντηρήσεως και διαρρυθμίσεως λοιπών
    Νεκ/φείων πόλεως                                                                               100.000

Α΄    Η΄ ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΓΕΦΥΡΑ – ΚΤΙΡΙΑ – ΜΗΜΕΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ

1. Δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίων δια πλακών                                   200.000
2. Δαπάνη αμμοχαλικοστρώσεως οδών πόλεως και χωρίων του
    Δήμου                                                                                                   200.000
3. Δαπάνη αποζημιώσεως ρυμοτομουμένων οικοπέδων και
    κτισμάτων                                                                                          1.500.000
4. Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων                                            1.500.000
5. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής Γεφυρών                                      100.000
6. Δαπάνη καθορισμού του Ληθαίου ποταμού ένθα το
    φράγμα εκ της άμμου                                                                              10.000
7. Δαπάνη κατασκευής επισκευής και ανακαινίσεως
    διαφόρων οδών πόλεως και χωριών του Δήμου                                2.250.000
8. Δαπάνη κατασκευής διαρρυθμίσεως της
    Γεωργοκτηνοτροφικής εκθέσεως                                                          200.000
9. Δαπάνη κατασκευής νέας ζωαγοράς                                                     500.000
10. Δαπάνη διαμορφώσεως πλατειών πόλεως και χωρίων
      ως και κατασκευής κιγκλιδωμάτων                                                   1.200.000
Β΄
1. Δαπάνη συντηρήσεως , επισκευής και επεκτάσεως
    του Δημαρχείου ως και προμήθεια υλικών                                            100.000
2. Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής των κτιρίων
    εν γένει του Δήμου.                                                                                200.000
3. Δαπάνη συντηρήσεως μνημείων Ανδριάντων
    και πιδάκων                                                                                              20.000
4. Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής του ωρολογοστασίου                  150.000
5. Δαπάνη τελέσεως εμποροπανηγύρεως                                                   250.000
6. Δαπάνη ανεγέρσεως Δημοτικής Αγοράς                                             1.230.000
7. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής υπαιθρίων
    καθισμάτων                                                                                               50.000
8. Δαπάνη προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας, οδών
    και τροχαίας κινήσεως                                                                            100.000
9. Δαπάνη κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων                                        30.000
10. Δαπάνη οριοθετήσεως δημοτικών κτημάτων                                       250.000

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ’ αριθμό 139/76

                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1978 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄ αριθ. 13/1977 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Αριθ. Αποφ. 120/1977                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
                                           ΄΄ Περί καταρτίσεως του Γενικού  προγράμματος εκτελεστέων
                                                                           έργων οικον. Έτους 1978΄΄

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

            Εν Τρικάλοις και εν τω Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερον την εικοστίν ογδόην (28ην) του μηνός Νοεμβρίου του ετους 1977, ημέραν της εβδομάδος Δεύτεραν και ωραν 6 μ.μ. συνήλθεν εις συνεδρίασιν  το Δημοτικόν Συμβούλιον Τρικκαίων κατόπιν της από 23/11/1977 έγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού επιδοθείσης εις ένα εκαστον των Συμβούλων συμφώνως προς τα άρθρα 913 και 115 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος παρόντος και του Δημάρχου κ. Κων/νου Δ. Παπαστεργίου.
            Αφού διεπιστώθη ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών ευρέθησαν παρόντα 19 ήτοι :

     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε  Σ                                                              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  Βούλγαρης Θεμιστοκλής                                       Κλωτσοτήρας Βασίλειος
2.  Μίγκας Ιωάννης                                                     Κωστόπουλος Βασίλειος
3.  Μάνης Ιωάννης                                                      Μανωλάκη Ολγα
4.  Γεωργολιός Κων/νος                                             Χατζηγάκης Χρήστος
5.  Γκουντ10.Λάμπρουόπουλος Αντώνιος                 Χατζηστεργίου Δημήτριος
6.  Δερπανόπουλος Τριαντάφυλλος                            Στόφας Στέργιος
7.  Ευαγγέλου Ηλίας                                               
8.  Ζωγράφος Γεώργιο                                              Οίτινες δεν προσήλθον καίτοι  νομίμως κληθέντες
9.  Καλλιάρας Θωμάς   
10.Λάμπρου   Ηλίας                                                         
11. Μπαταγιάννης Γεώργιος
12. Μπαλαμώτης Γεώργιος
13. Μπουλογεώργος Στέφανος
14. Νταβάρας Γεώργιος
15. Στάμος Δημήτριος
16. Χρόνης Γεώργιος
17. Τελειώνης Αλέξανδρος
18. Τσαγκούλης Γεώργιος
19. Τέας Γεώργιος

     Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την εναρξιν της συνεδριάσεως.
     Μετά τούτο ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερησίας διατάξεως επρότεινεν όπως συμφώνως προς το άρθρον 200 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (Π.Δ. 933/1975) κατάρτιση το Γενικόν Τεχνικόν πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικον. Έτους 1978.
    Το Συμβούλιον μετά διαλογικήν συζήτησιν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

     Καταρτίζει το Γενικόν Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του οικον. Έτους 1978 και καθορίζει την σειράν προτεραιότητας ως εξής :

                                                       Α΄ ΥΔΡΕΥΣΙΣ

1. Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών                                                           800.000
2. Δαπάναι κατασκευής, επισκευής και επεκτάσεως
    του δικτύου υδρεύσεως ως και προμήθεια υλικών
     (επεκτάσεις Τρικάλων)                                                                            3.000.000
3. Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων υδρεύσεως                          1.500.000
4. Κατασκευή υδατοδεξαμενής στον προφήτη Ηλία                                    1.500.000
5. Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού και τροφοδοσίας                        800.000
6. Επέκταση δικτύου εις Αγ. Αποστόλους και Ριζαριό                                 1.500.000
7. Συμπλήρωση αντλιοστασίου                                                                       200.000

                                                Β΄ ΛΟΥΤΡΑ – ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
           
1. Επισκευή αφοδευτηρίων και Λουτρών                                                          40.000         
                                               
                                                Γ΄ ΥΠΟΝΟΜΟΙ

1. Δαπάναι κατασκευής και επισκευής του δικτύου υπονόμων
     της πόλεως και χωρίων του Δήμου                                                           500.000          
2. Δαπάνη διά την αποπληρωμήν μελέτης κατασκευής του δικτύου
     υπονόμων                                                                                                      50.000
3. Κατασκευή υπονόμων ακαθάρτων λυμάτων                                          24.000.000

                                                Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1. Δαπάναι κατασκευής, επισκευής , επεκτάσεως και συμπληρώσεως
     του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προμηθείας διαφόρων υλικών           400.000

                                                Ε΄ ΚΗΠΟΙ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑΙ
1. Δαπάναι συντηρήσεως, διαμορφώσεως, επεκτάσεως αλσών κήπων,
    δενδροστοιχιών, κλαδεύματος αυτών και προμήθεια υλικών                  2.050.000
2.Δαπάναι προμηθείας και συντηρήσεως παιδικών χαρών                             150.000
3. Δημιουργία Ζωολογικού κήπου                                                                   300.000

                                                ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

1. Δαπάνη συντηρήσεως επισκευής και συμπληρώσεως εγκαταστάσεων
των Δημοτικών    Σφαγείων.                                                                            50.000
                       
                                                Ζ΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

1. Δαπάνη διαρρυθμίσεως Νεκροταφείου Αγ. Κων/νου                                 200.000
2. Δαπάνη συντηρήσεως και διαρρυθμίσεως λοιπών Νεκροταφείων                       
     πόλεως, κατασκευή νεκροθαλάμου στο Α΄ Νεκροταφείο                         200.000
      
 Η΄ ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΓΕΦΥΡΑΙ- ΚΤΙΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ

1. Δαπάναι κατασκευής κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων δια πλακών     4.000.000
2. Δαπάνη αμμοχαλικοστρώσεως οδών πόλεως και χωρίων του Δήμου          200.000
3. Δαπάνη αποζημιώσεως ρυμοτομουμένων οικοπέδων και κτισμάτων       1.500.000
4. Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων                                                     1.500.000
5. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής Γεφυρών                                               100.000
6. Δαπάνη καθαρισμού του Ληθαίου ποταμού ένθα το φράγμα εκ της άμμου  40.000
7. Δαπάνη κατασκευής, επισκευής και ανακαινίσεως διαφόρων οδών
    πόλεως και χωρίων του Δήμου                                                                   2.000.000
8. Δαπάνη κατασκευής και διαρρυθμίσεως της Γεωργοκτηνοτροφικής
    εκθέσεως                                                                                                       200.000
9. Δαπάνη κατασκευής νέας ζωαγοράς                                                             300.000
10. Δαπάνη διαμορφώσεως πλατειών πόλεως και χωρίων ως και κατασκευής
       κιγκλιδωμάτων                                                                                          2.000.000

1. Δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής και επεκτάσεως του Δημαρχείου
    ως και προμήθεια υλικών                                                                               100.000
2. Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής των κτιρίων εν γένει του Δήμου         200.000
3. Δαπάνη συντηρήσεως μνημείων, Ανδριάντων και πιδάκων                            30.000
4. Δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής του Ωρολογοστασίου                          100.000
5. Δαπάνη τελέσεως εμποροπανηγηγύρεως                                                       250.000
6. Δαπάνη ανεγέρσεως Δημοτικής Αγοράς                                                     1.230.000
7. Δαπάνη κατασκευής και επισκευής υπαιθρίων καθισμάτων                           50.000
8. Δαπάνη προμηθείας πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και τροχαίας
     κινήσεως                                                                                                        100.000
9. Δαπάνη κατεδαφίσεως ρυμοτομουμένων κτισμάτων                                       30.000
10. Δαπάνη οριοθετήσεως δημοτικών κτημάτων                     300.000                                                                                          ΣΥΝ. ΔΡΧ                         51.470.000

Η παρούσα απόφασις έλαβεν αυξ. Αριθ. 120/77  .         
                        Εφ’ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν όπερ και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ               ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                             Βούλγαρης Θεμιστοκλής                  Ακριβές αντίγραφο
                                                                                                         Τρίκαλα τη 7-12-1977
                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1979 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 125/1978  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1980    
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1981 
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΤΕΧΝΙΚΩΝ       ΕΡΓΩΝ      ΕΤΟΥΣ      1982

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ 1983
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1984

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 - Το  Τεχνικό πρόγραμμα έργων του 1984 καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 195 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
-  Πρόκειται για ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και προμηθειών προϋπολογισμού  190 εκατομμυρίων δραχμών περίπου που εκφράζει την πλέον δυναμική και παραγωγική δραστηριότητα του Δήμου.
- Συγκριτικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα που κατατέθηκε περίπου (120 εκατομμύρια) έχουμε αύξηση 58%.
- Καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει ισόμερη και αντικειμενική  ιεράρχηση των αναγκών της πόλης και των συνοικισμών του Δήμου.
- Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική υποδομή (πνευματικό κέντρο, υπαίθριο θέατρο), στα αθλητικά  έργα (γυμναστήρια, γήπεδα), στα έργα εξωραϊσμού και αναψυχής (πάρκα, πλατείες κ.λ.π.) και τέλος στα βασικά τεχνικά έργα (οδοποιϊα, κράσπεδα, γέφυρες κλπ.)
- Έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα νέα έργα (αγροτική οδοποιία, γέφυρες, πεζοδρομήσεις, Βαρούσι) με σκοπό την ικανοποίηση βασικών αναγκών των συνοικισμών, την βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης και την αξιοποίηση του παραδοσιακού τμήματος της πόλης.
- Ένα μεγάλο κονδύλιο επίσης θα δαπανηθεί για τις Γεωπονικές εφαρμογές (Φυτεύματα, κλαδεύματα, ποικιλίες φυτωρίων, ποτίσματα κ.λ.π.) στις πλατείες, στους κήπους, στο Ληθαίο, στις δενδροστοιχίες κ.λ.π.
- Πιστεύουμε ότι μέσα στους πρώτους μήνες του 1984 θα έχουν συνταχθεί οι οριστικές μελέτες των αντιστοίχων έργων.

                  ΤΡΙΚΑΛΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  1983
                           Ο ΔΗΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
 
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1985 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

   Το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Τρικκαίων, για το έτος 1985, καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 195 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ύστερα από προβληματισμό πάνω στις ανάγκες της πόλης και των συνοικισμών.
- Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση των έργων, είτε αυτά είναι συνεχιζόμενα είτε νέα, φθάνει στο ποσό των 250 εκατομμυρίων και παρουσιάζει αύξηση προς το αντίστοιχο περυσινό πρόγραμμα κατά 32%.
- Το Τεχνικό πρόγραμμα έργων καταρτίστηκε ύστερα από ευδελεχή μελέτη των προβλημάτων της πόλης και των συνοικισμών, είναι δε προσαρμοσμένο προς τις αρχές και τις επιταγές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Το τεχνικό πρόγραμμα έργων στοχεύει :
1.      Στη συνέχιση, παράδοση, λειτουργία και χρήση μέσα στο 1985 όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ( Ληθαίος ποταμός – Δημοτικά κτήρια – Δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο – Βρεφονηπιακός Σταθμός – Πάρκο Ματσοπούλου – Αναμόρφωση της κοίτης και των πρανών του Αγιαμονιώτη ποταμού κλπ.).
2.      Στην έναρξη των εργασιών του Πνευματικού Κέντρου της πόλης, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε, καθώς και στην προσεκτική επέμβασή μας στο Φρούριο για την κατασκευή του υπαίθριου Θεάτρου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε χώρο περιπάτου και αναψυχής των δημοτών, κατά τις υποδείξεις των ειδικών αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού η του Υ.Χ.Ο.Π.
3.      Στην ανάπλαση χώρων μέσα στην πόλη με την δημιουργία πεζοδρόμων – που είναι ένας σύγχρονος και πολύ πετυχημένος θεσμός και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα , -  όπως και στην δημιουργία νέας λαϊκής αγοράς πάνω σε υγιεινές κι ανθρώπινες προδιαγραφές διαμονής και συναλλαγής μεταξύ παραγωγών – καταναλωτών.
4.      Το μεγαλύτερο βάρος και κατά συνέπεια το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων κατά το 1989 η Δημοτική αρχή θα το ρίξει, σε έργα που θα φανερώνουν την φροντίδα της για την βελτίωση των καθημερινών προβλημάτων, που είναι αυτά κυρίαρχα για τη διαμόρφωση υψηλής  ποιότητας ζωής των δημοτών μας.


     Τέτοια έργα είναι :
α. Έργα οδοποιίας στην πόλη και στους  συνοικισμούς, διάνοιξη νέων δρόμων, ασφαλτόστρωση όλων των βασικών δρόμων κυκλοφορίας καθώς και συναφών με την οδοποιία έργων υποδομής           ( κράσπεδα, πεζοδρόμια – υπόνομοι).
β. Πλατείες ως και διαμόρφωση και φύτευση μικρών αδόμητων χώρων κατά μήκος των μεγάλων δρόμων.
γ. Παιδικές χαρές, παιδότοποι κλπ.
δ. Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού τα πόλης καθώς και βελτίωση του αξονικού φωτισμού των πυλών εισόδου της πόλης.
ε. Γεωπονικές εφαρμογές για τη βελτίωση και αύξηση του πράσινου και των λουλουδιών στις πλατείες στα πάρκα και στις όχθες του ποταμού της πόλης, καθώς και κάθε φροντίδα για την ανάδειξη του αισθητικού άλσους του Προφ. Ηλία μαζί με το  Τουριστικό Περίπτερο που τελειώνει στους πρώτους μήνες του 1985.
στ. Βελτίωση της Καθαριότητος (βελτίωση του συστήματος συλλογής απορριμμάτων, δοχεία καθαριότητας – ομαδικά δοχεία συλλογής απορριμμάτων πολυκατοικιών).
  Γίνεται αντιληπτό από όλα αυτά ότι το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εκφράζει – όπως πάντα – την πλέον δυναμική και παραγωγική παρουσία και δραστηριότητα του Δήμου και για το χρόνο που μας έρχεται. Οι στόχοι του, όπως προαναφέρθηκε, είναι αφ’ ενός μεν η περάτωση των σχεδιασμένων έργων υποδομής, αφ’ ετέρου δε – εκεί που θα πέσει η φροντίδα του Δήμου κατά το 1985 – η αντιμετώπιση των τρεχόντων καθημερινών προβλημάτων των δημοτών, που έχουν συσσωρευτεί  με τα χρόνια στην πόλη.
 Οι οριστικές μελέτες των έργων του προγράμματος, θα συνταχθούν, θα υποβληθούν και θα τεθούν για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τους πρώτους μήνες του 1985.

                                             Τρίκαλα Δεκέμβριος 1984

Ο Δήμαρχος                                                                        Ο Προϊστάμενος
                                                                                        Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθ. Τριγώνης                                                                      Κων. Κατσαρός


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1986

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1987 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
      Το Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το 1987,             (Τεχνικό Πρόγραμμα έργων) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 235 του νέου Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
    
  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει στα 331 εκατομμύρια δραχμές ποσό που αντιπροσωπεύει το 50% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
     
  Η μορφή του σημερινού τεχνικού προγράμματος είναι η τελική έκφραση του τι οραματίζεται και μπορεί να κάνει η Δημοτική Αρχή μέσα στο 1987 και είναι αποτέλεσμα σειράς συνεχών διαδικασιών προτάσεων – αναγκών – προοπτικών που διαμορφώνονται με το χρόνο, στα  πλαίσια της μελέτης ΄΄ Πιλότος΄΄ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και στις οποίες μετέχουν ο λαός της πόλης, οι φορείς, τα συνοικιακά συμβούλια , οι υπηρεσίες κλπ.
 
  Το μεγαλύτερο  μέρος των δαπανών του προγράμματος (162 εκ. ποσοστό στο σύνολο 50% περίπου) θα  αναλωθεί στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος κυρίως της πόλης, αλλά και των συνοικισμών, με την διάνοιξη νέων δρόμων μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο, την συνέχιση των εργασιών οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, υποδομές, ενωτικοί δρόμοι με τους συνοικισμούς), την κατασκευή πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων, τις εγκαταστάσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τέλος την ολοκλήρωση του προγράμματος για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στους συνοικισμούς.

   Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον εξωραϊσμό της πόλης και στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την συνέχιση των μεγάλων έργων αισθητικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής αναφοράς :
Ποταμός Αγιαμονιώτης  (καθαρισμός και αξιοποίηση περιοχών κατά μήκος συνοικισμών).
Πάρκο Ματσοπούλου    (περαίωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου, μικρό αναψυκτήριο, εγκατάσταση παιδότοπου, συντήρηση προσκτισμάτων )
Πάρκο Αγ. Γεωργίου   (συνέχιση εφαρμογής της μελέτης που υπάρχει σε συνεργασία με διεύθυνση δασών του υπουργείου Γεωργίας.)
Ληθαίος Ποταμός   (τοπικές αισθητικές επεμβάσεις κατά μήκος του ποταμού και περαίωση εργασιών στην περιοχή Κουτσομυλίων).
Γεωπονικές εφαρμογές    (αισθητικές επεμβάσεις πρασίνου στις πλατείες και τα πάρκα, στο Ληθαίο, στους πεζοδρόμους και στις συνοικίες)
Οι πεζόδρομοι, οι παιδότοποι ο ηλεκτροφωτισμός και τα μικρά τεχνικά έργα  συμπληρώνουν το νέο πρόσωπο που προσπαθούμε να δώσουμε στην πόλη.

  Στον τομέα της πολιτιστικής υποδομής θα συνεχισθούν και φέτος οι εργασίες στο Πνευματικό κέντρο της πόλης, θα αρχίσουν οι βασικές επεμβάσεις στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Κάστρου και του υπαιθρίου Θεάτρου στο εσωτερικό διάζωμα και τέλος θα συνταχθεί η μελέτη για την ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού ΄΄ Βαρούσι΄΄ και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

   Στα νέα έργα του προγράμματος εντάσσονται : το κτήριο καταστημάτων – γραφείων στη διασταύρωση των οδών Ιακωβάκη – Μιαούλη, η συντήρηση των σχολικών κτηρίων και διδακτηρίων της πόλης,  η έναρξη των εργασιών στο υπαίθριο θέατρο και η ανάπλαση του Κάστρου καθώς και η έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας Λαϊκής Αγοράς και αναβάθμισης της περιοχής.

  Ύστερα από τα παραπάνω και από τη συνολική διάρθρωση του Τεχνικού  Προγράμματος, φαίνεται καθαρά ο δυναμικός χαρακτήρας και η πολύμορφη δραστηριότητα του Δήμου και των Τεχνικών Υπηρεσιών για τη χρονιά που μας έρχεται. Υποδηλώνεται επίσης και η φιλοσοφία του προγράμματος που επανατοποθετεί  και επαναπροσδιορίζει χωροχρονικά τις σχέσεις των παραμέτρων που διαμόρφωσαν τη λειτουργία των δυασμών (αυτοκινήτων – πεζών) (ανθρώπων – περιβάλλοντος) (άνθρωπος – πολιτισμός), μετατοπίζοντας τη μέριμνα της Δημοτικής Αρχής περισσότερο στην προστασία των πεζών, στη σωστή λειτουργία της πόλης, στην προστασία του επιβαρημένου κέντρου της πόλης, στην περιβαλλοντολογική αναβάθμιση και στην εξασφάλιση της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής και όλα αυτά για μια ανθρωπινότερη, ασφαλή και όμορφη ζωή των δημοτών μας και του λαού της πόλης και των συνοικισμών του Δήμου μας.
 
                                 Τρίκαλα Δεκέμβριος 1986

Ο Δήμαρχος                                                                        Ο Προϊστάμενος
                                                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθ. Τριγώνης                                                                      Κων. Κατσαρός

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1988ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1988 ( Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
         -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει στα 411 εκατομμύρια δραχμές ποσό που αντιπροσωπεύει το 50% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και συγκριτικά με το περυσινό ΤΠΕ έχει αύξηση 25%.
         -  Το Τεχνικό πρόγραμμα έργων του 1988 όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, συντάχθηκε με βάση της αξιολόγηση προτεραιοτήτων στην πόλη και στους συνοικισμούς του Δήμου αφού είναι γνωστό πως πάντα οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από τις δυνατότητες. Προτεραιότητες και επιλογές που ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς στις αναζητήσεις και επιθυμίες του Τρικαλινού λαού και βγαίνουν συμπερασματικά από τον αφουγκραζόμενο καθημερινό παλμό της ζωής της πόλης και των δημοτών και ενσωματώνονται στον πάγιο προγραμματισμό του Δήμου για πολιτιστική, περιβαλλοντική, αισθητική και κυκλοφοριακή υποδομή και ανάπτυξη, για ευπρόσωπη παρουσία και ομαλή λειτουργία της πόλης και των συνοικισμών του Δήμου και ταυτόχρονα δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων πολλαπλής δραστηριοποίησης των δημοτών.
- Στον τομέα των πολιτιστικών έργων το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο πνευματικό κέντρο της πόλης που θα πρέπει, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις να τελειώσει μέσα στο τρέχον έτος και προς αυτή την  κατεύθυνση θα υπάρχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση από πλευράς Δήμου. Το υπαίθριο θέατρο και ο περιβάλλον χώρος του Κάστρου ελπίζεται ότι δεν θα έχει  άλλη Διοικητική και τεχνική εμπλοκή από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ώστε να μπορέσει να αρχίσει φέτος. Το κέντρο νεότητας με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης δρομολογήθηκε ήδη και πιστεύουμε ότι με τις επεμβάσεις που θα γίνουν στο παραδοσιακό κτήριο της οδού Γαριβάλδη (Δημοτ. Πινακοθήκη) και με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται πολύ σύντομα θα στεγάζει τα ενδιαφέροντα της νεολαίας της πόλης και θα ικανοποιήσει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην πόλη μας. Τέλος μέσα στο 1988 θα ολοκληρωθεί η μελέτη για το ΒΑΡΟΥΣΙ και τα παραδοσιακά κτήρια της συνοικίας και θα είναι έτοιμο το πρόπλασμα για τον παραπέρα προγραμματισμό διατήρησης του όμορφου αυτού κομματιού της πόλης.
-Τα εξωραϊστικά έργα, το πράσινο και η αναψυχή, το περιβάλλον και η παράδοση η προστασία της πανίδας και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, σαν κυρίαρχα στοιχεία ποιότητας ζωής έλκουν πάντα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής.
 Το πλούσιο υδάτινο στοιχείο με τα ποτάμια που διαρρέουν την πόλη (Ληθαίο – Αγιαμονιώτης) τα μεγάλα πάρκα (πρ. Ηλία, Ματσόπουλου, Αγ. Γεωργίου), οι πλατείες και οι πεζόδρομοι η νέα λαϊκή Αγορά μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον της  και οι Γεωπονικές εφαρμογές στα άλση, στους κήπους και στις δενδροστοιχίες αποτελούν βασικά αντικείμενα του παρόντος προγράμματος που απαιτούν διακριτικές επεμβάσεις ώστε να γίνουν προσιτά στο λαό της πόλης για περίπατο, άθληση, αναψυχή, ψάρεμα, εξυπηρετήσεις και γενικά για δραστηριότητες προσέγγισης ανθρώπου – φύσης.
- Ένα μεγάλο μέρος του ΤΕΠΕ 1988 (136 εκατομμύρια) προορίζεται και θα αναλωθεί για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με πρωταρχικό στόχο σε έργα υποδομής : αποζημιώσεις ρυμοτομουμένων για εφαρμογή του σχεδίου πόλης (διανοίξεις οδών), υποβάσεις , βάσεις, ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις αγροτικών δρόμων, κατασκευή κόμβων και ρυθμιστικών νησίδων κυκλοφορίας.
β) σε έργα συνοδείας : κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμός γεφυρών και δρόμων για ασφαλέστερη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και
γ) σε έργα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών : Χώροι στάθμευσης (PARKING) κάρτες στάθμευσης, πεζόδρομοι, διαβάσεις πεζών, σηματοδότες, οριζόντια και κάθετη σήμανση, πληροφοριακές και συμβουλευτικές πινακίδες κλπ. Είναι αναγκαίο να τονισθεί πως θα πρέπει να ανοίξουν και άλλοι βασικοί δρόμοι του σχεδίου που στέκονται εδώ και πενήντα (50) χρόνια σαν φραγμένες αρτηρίες στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης (Συγγρού, Βούλγαρη, Νταή, Νικοτσάρα, Καβράκου κλπ), αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κυκλοφοριακή ανακούφιση και βελτίωση του κέντρου της πόλης.
- Στον τομέα των κτιριακών έργων πέρα από τις συνήθεις συντηρήσεις θ’ αρχίσει το νέο κτήριο καταστημάτων γραφείων στη θέση των Δημοτ. Λουτρών καθώς και η μελέτη του κτιριακού μεγάρου ΄΄ αγοράς΄΄ και PARKING στο χώρο της Π. Ηλεκτρικής, έργα προσοδοφόρα, που εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Τέλος διάφορα άλλα έργα, μικρά ή μεγάλα, συμπληρώνουν το ΤΠΕ.
Νέα έργα του προγράμματος είναι : Κέντρο Νεότητας, Ηλεκτροφωτισμός γεφυρών πόλης, ανακαίνιση ωρολογοστασίου, Εργαστήρι Τεχν. Εφαρμογών, Έγγειες βελτιώσεις, Εμποροπανήγυρη – Ν. Ζωαγορά, Σύνταξη πράξεων Εφαρμογής, Μηχανολογικός εξοπλισμός Τεχν. Υπηρεσίας και συντήρηση Αθλη. Γηπέδων.
Αν ληφθεί υπόψη ότι πέρα από τον όγκο του Τ.Π.Ε στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες της Τεχν. Υπηρεσίας είναι η ευθύνη της καθαριότητας της πόλης με δαπάνες που εγγίζουν τα 100 εκατομμύρια δρχ. το χρόνο καθώς επίσης και η πλήρης λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου επίσημα από τις αρχές του έτους, γίνεται  φανερό ότι το ποσοτικό έργο που καλείται να εκτελέσει η Τεχνική Υπηρεσία είναι τεράστιο.
Η προσφορά και η επιτυχία μιας υπηρεσίας χαρακτηρίζεται και αξιολογείται από την ταχύτητα, την οικονομία και την ποιότητα κατασκευής του ποσοτικού αυτού έργου.
Πιστεύουμε ότι σαφώς πρέπει να συγκλίνουν οι ενέργειες της Διοίκησης  ώστε να ικανοποιούνται αυτοί  οι παράμετροι.
Πάνω όμως από τους άψυχους και ενίοτε σκληρούς οικονομικούς δείκτες βρίσκεται η ζωντανή ανθρώπινη παρουσία που μπορεί και πρέπει να ρυθμίζει και να προσδιορίζει τις αμφίδρομες σχέσεις της οικονομικής και εργασιακής  πραγματικότητας που ξεκινούν από τον άνθρωπο και καταλήγουν στον άνθρωπο με την απαραίτητη ενδιάμεση παρουσία και χρήση των μηχανικών μέσων και της εργασίας.
Αυτό τουλάχιστο θα γίνεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αφού η κοινωνική διάσταση και προσφορά του Δήμου είναι δεδομένη.
Φεύγοντας οι μηχανές, οι άνθρωποι όλων των επιπέδων ενώνονται στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις, τα έργα ενώνουν τους ανθρώπους, στα πάρκα, στις πλατείες, στο πνευματικό Κέντρο στον πεζόδρομο, στο υπαίθριο θέατρο, στα γήπεδα κλπ. όπου και  αναπτύσσεται η πνευματική, πολιτιστική, αθλητική, οικονομική, και γενικά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα του λαού αυτής της ωραίας πόλης.                      Τρίκαλα Δεκέμβριος 1987
Ο Δήμαρχος                                                                        Ο Προϊστάμενος
                                                                                        Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθ. Τριγώνης                                                                      Κων. ΚατσαρόςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1989 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1989  (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
         -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει στα 627 εκατομμύρια δραχμές ποσό που αντιπροσωπεύει το 57% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και συγκριτικά με το περυσινό ΤΠΕ έχει αύξηση 42%.
- Το φετινό πρόγραμμα συντάχθηκε βασικά με την ίδια μεθοδολογία και πάνω στους γνωστούς άξονες, στόχους και προδιαγραφές που προσδιορίζουν και αντανακλούν τις προτεραιότητες, επιλογές και πάγιες απαιτήσεις της Τρικαλινής κοινωνίας και του λαού της πόλης για Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Αισθητική, Κυκλοφοριακή, Αθλητική υποδομή και αναβάθμιση για το αστικό κέντρο και τους συνοικισμούς του Δήμου.
- Ο Δήμος, σαν οργανωμένος φορέας και λαοπρόβλητος θεσμός λαϊκής εξουσίας με αιρετή διοίκηση που εκφράζει τις τάσεις και τα ρεύματα που κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν την σημερινή πραγματικότητα, καθώς και με σοβαρή υπηρεσιακή στελέχωση, λαμβάνει υπ όψη την συνολική χωροχρονική εξέλιξη και πορεία των τοπικών θεμάτων, επεξεργάζεται  όλα αυτά τα δεδομένα και στοιχεία σε συνεργασία με τα προγράμματα σε επίπεδο ΤΕΔΚ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ κλπ. και καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση ιεράρχισης αναγκών και προτεραιοτήτων που αποτελεί το παρόν Τ.Π.Ε.

- Νέο στοιχείο του προγράμματος είναι το ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, που περιλαμβάνει πέντε μεγάλα έργα και ενσωματώνεται στο ΤΠΕ. Η σημασία αυτού του ένθετου προγράμματος είναι προφανής. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών παρέμβασης κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, ανάπλασης του αστικού κέντρου και υποβάθμισης της υποδομής της αγροτικής οικονομίας των συνοικισμών του Δήμου. Το πρόγραμμα  είναι τριετούς διάρκειας, πλησιάζει το μισό δισεκατομμύριο για  το Δήμο (92 εκατομμύρια για το τρέχον έτος, με βάσιμη πιθανότητα αύξησης) και τέλος επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη των έργων λόγω της διαφαινόμενης ομαλής χρηματορροής. ( Τεχνική περιγραφή των έργων του προγράμματος αυτού ακολουθεί όπως υποβλήθηκε στην Νομαρχία και στην Περιφέρεια)
-Τα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  με 177 εκατομμύρια απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό του Τεχνικού προγράμματος (28%) και στοχεύουν στη συνολική βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη και στους συνοικισμούς.
- Τα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ και ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΑ έργα με 117 εκατομμύρια αποβλέπουν στην προστασία, καθαρισμό και εξωραϊσμό των ποταμών που διαρρέουν την πόλη και την ανάπλαση των παραποτάμιων δημοτικών πάρκων και πλατειών, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του άλσους του προφήτη Ηλία, την ανάπτυξη  των ανθοκομικών δραστηριοτήτων στους κήπους, τις  δενδροστοιχείες, στους πεζοδρόμους και τα άλση της πόλης και των συνοικισμών κλπ.
- Για τα έργα πολιτιστικής υποδομής θα δαπανηθούν 94 εκατομμύρια και προβλέπεται το τρέχον έτος να περαιωθούν το πνευματικό κέντρο της πόλης, το υπαίθριο θέατρο, το κέντρο νεότητας, να τελειώσει η μελέτη για το Βαρούσι, να αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης και διαμόρφωσης της Δωροθέας Σχολής και του περιβάλλοντος χώρου μέχρι τον Αγιο Νικόλαο και τέλος να εγκατασταθεί σταθμός αναμετάδοσης δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων.

-Στον τομέα αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας εντάσσονται τα  ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ του Τ.Π.Ε. με το ποσό 67 εκατομμύρια.

- Τα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ , με 72 εκατομμύρια, εντάσσονται στην βελτίωση της τοπικής αθλητικής υποδομής και στην έναρξη προετοιμασίας της πόλης μας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1996.

- Διάφορα άλλα χρήσιμα και αναγκαία έργα με δαπάνη 100 εκ. συμπληρώνουν το Τ.Π.Ε. (Μικρά Τεχνικά έργα πόλης, Κεντρικές αγορές, έγγειες βελτιώσεις, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού της τεχν. Υπηρεσίας κλπ.)
- Με τους αριθμούς και τα νούμερα που προαναφέραμε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι φέτος επιχειρείται οικονομικό άλμα στην Τοπική αυτοδιοίκηση. Οικονομικό άλμα που ρυμουλκεί και τις λοιπές διεργασίες στο χώρο των ΟΤΑ και καταξιώνει τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων. Ο Δήμος μας αρχίζει να τρέχει με μεγαλόπνοους σχεδιασμούς και να εξασφαλίζει το απαραίτητο σταθερό υπόβαθρο που θα στηρίξει την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική του ανέλιξη και πρόοδο.

- Τεχνικό Πρόγραμμα Εργων 627 εκατομμύρια δημιουργεί ασφαλώς ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σοβαρών προγραμμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών αξιοποίησης και προώθησης του ενδογενούς τοπικού πολυεπίπεδου δυναμικού, που υπάρχει στο Δήμο Τρικκαίων και στους 13 περιφερειακούς συνοικισμούς του . Δημιουργεί ταυτόχρονα και την ανάγκη μεγάλης διαχρονικής και έντονης συλλογικής προσπάθειας και πληρέστερης οργάνωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα, ώστε αυτό το γιγάντιο έργο να γίνει κατά τον καλλίτερο, τον ταχύτερο και τον οικονομικότερο τρόπο.

- Ασφαλώς το μεγάλο βάρος υλοποίησης αυτού του προγράμματος πέφτει στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που έχει  λόγο ύπαρξης και προορισμού να υπηρετεί τους πολίτες και να λύνει τα προβλήματά τους και η οποία καλείται να μετουσιώσει τους αριθμούς των εκατομμυρίων σε ενεργό και χρήσιμο έργο καθημερινής πρακτικής και αμεσότητας δράσης σ’ όλους τους τομείς δραστηριότητας για τους κατοίκους αυτής της πόλης.

                        Τρίκαλα Δεκέμβριος 1988
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθ. Τριγώνης                                                       Κων. Κατσαρός     Πολ. Μηχανικός


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ       ΕΡΓΩΝ      ΕΤΟΥΣ      1990

          ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1990( Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
         -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει το 1.000.000.000  δραχμές ποσό, που αντιπροσωπεύει το 60% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και συγκριτικά με το περυσινό ΤΠΕ έχει αύξηση 60%.
         - Το φετινό πρόγραμμα αποτελεί κατά βάση προέκταση του περυσινού προγράμματος, κινείται με την ίδια μεθοδολογία και πάνω στους γνωστούς άξονες, στόχους και προδιαγραφές προς εξασφάλιση προϋποθέσεων δημιουργίας υποδομών για ποιοτική αναβάθμιση όλων των λειτουργιών της πόλης και των συνοικισμών του Δήμου και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες  και επιταγές του καταστατικού χάρτη της πόλης που είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
          - Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Π.Τ.Α.) εισέρχεται σε θερμή ζώνη εφαρμογής με πιστώσεις που φθάνουν στα 200 εκατομμύρια και αξιόλογα αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν ιδιαίτερη ώθηση στην οικονομική, τουριστική, αισθητική και πολιτιστική προβολή και εξέλιξη της πόλης. Στο ίδιο πρόγραμμα θα ενταχθούν το ΒΑΡΟΥΣΙ και η ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΧΟΛΗ.
         - Τα υπόλοιπα έργα του προγράμματος συγκλίνουν στην βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο (αποζημιώσεις οδών, διανοίξεις, υποδομές,  ασφαλτοστρώσεις κλπ.) και στους περιφερειακούς αγροτικούς οικισμούς του Δήμου και στο κτηριακό και αθλητικό υπόβαθρο ανάπτυξης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που συνθέτουν την ολική εικόνα της ζωής μιας σύγχρονης και εξελισσόμενης πόλης.
     - Το κέντρο της πόλης όπου βρίσκεται η Διοίκηση και η εμπορική αγορά και στο οποίο συγκεντρώνεται καθημερινά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης είναι αναγκαίο και τυγχάνει ειδικής φροντίδας από την πλευρά του Δήμου.
           - Ολοι οι κοινόχρηστοι χώροι του παραδοσιακού οικισμού ΒΑΡΟΥΣΙ διαμορφώνονται, αναπλάθονται και εξωραϊζονται, με βάση την μελέτη που εξεπόνησαν ειδικοί αρχιτέκτονες και θα ολοκληρώσουν οι αρχιτέκτονες του Δήμου. Απομένει για περαιτέρω διερεύνηση και λήψη αποφάσεων το θέμα των μελετηθέντων αξιόλογων διατηρητέων κτηρίων και η εξεύρεση θεσμικού πλαισίου επεμβάσεων για την διατήρηση και την συνολική ανάδειξη της μοναδικής, για την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, παραδοσιακής αυτής συνοικίας.
-         Η κατανομή των πιστώσεων κατά κατηγορία έργων
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                             108 εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ                   140  εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                      346  εκ.
4. ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                                  135 εκ.
5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                  100 εκ.
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                                      171 εκ.
                        

         -Με την διόγκωση του προγράμματος, την μεγέθυνση των έργων, την αυτονόητη απαίτηση τα έργα να γίνονται οικονομικά, σωστά και σε σύντομο χρόνο, καθώς και τον οριακό χαρακτήρα της αυτεπιστασίας, πέραν του οποίου είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αντιπαραγωγικοί γραφειοκρατικοί μηχανισμοί και διάχυση ευθύνης των εμπλεκομένων, πολλά έργα του παρόντος προγράμματος θα δημοπρατηθούν.

         - Όλα τα έργα διέπονται και ενέχουν τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη της παραδοσιακής κληρονομιάς και αποβλέπουν στην καλλίτερη ανθρωποκεντρική διαβίωση, λειτουργία και ανάπτυξη δραστηριοτήτων των κατοικιών αυτής της πόλης.

         - Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός , με βάση πάντα το Γ.Π.Σ., τα έργα του παρόντος προγράμματος, η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης και των γειτονιών της, η έκδοση και παρακολούθηση, από το Πολεοδομικό γραφείο, των οικοδομικών αδειών των συμπολιτών μας καθώς και άλλες μη επιμετρούμενες δραστηριότητες, αποτελούν αρμοδιότητα και αντικείμενο ευθύνης της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμόυ που πάντα καλείται να υλοποιήσει με σωστές τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές το τεράστιο αυτό έργο.

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ  1991

            ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1991  (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  755.000.000  δραχμές ποσό, που αντιπροσωπεύει το 44% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
   
    - Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί και στοχεύει :
α) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
β) στην πληθωρική αξιοποίηση των ζωνών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ποταμοί – λόφοι)
γ) στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Βαρούσι – Δωροθέα – Κουτσομύλια)
δ) στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη, στην αγροτική περιφέρεια και στους συνοικισμούς του Δήμου.
ε) στην παραγωγική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
στ) στον εμπλουτισμό και στην ανάδειξη των αισθητικών και των αθλητικών πάρκων του Δήμου (άλσος Πρ. Ηλία – Ματσόπουλος – Αη Γιώργη Ριζαριού)
ζ) στην πολιτιστική υποδομή (Πνευματικό κέντρο – Πολιτιιστικά κέντρα συνοικισμών)
η) και τέλος στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων υποδομήςτων  δραστηριοτήτων των συμπολιτών μας.
Το νέο πρόγραμμα διέπεται από τις παρακάτω χαρακτηριστικές παραμέτρους :
α) συνεχίζονται τα βασικότερα έργα  (Ε.Α.Π.Τ.Α. – ΑΘΛΗΤΙΚΑ)
β) εμπλουτίζεται με νέα έργα και μελέτες (πολιτιστικά κέντρα συνοικισμών – απορρύπανση Ληθαίου – διαμόρφωση Αγιαμονιώτη – κατασκευή & αναμόρφωση οδών Κουτσομυλίων κλπ.)
γ) δίδεται ιδιαίτερο βάρος στα κυκλοφοριακά θέματα της πόλης (εφαρμογές σχεδίων ρυμοτομίας – κυκλοφοριακή μελέτη πόλης – μελέτη περιφερειακών δακτυλίων – πράξεις εφαρμογής)
δ) γίνεται σαφής στροφή στον τρόπο εκτέλεσης των έργων με περιορισμό της αυτεπιστασίας στην απαραιτήτως αναγκαία.
ε) συντάσσονται μελέτες για τα απορρίμματα, για το περιβάλλον, για τα προγράμματα της Ε.Ο.Κ., για την αναδιάταξη των λειτουργιών της πόλης, για τους κοινόχρηστους χώρους κλπ.

- Η κατανομή των πιστώσεων κατά κατηγορία έργων
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                 104 εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ                   116 εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                     261εκ.
4. ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                                  117εκ.
5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                    51εκ.
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                                      106εκ.
    Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών επιμελήθηκε του σχεδιασμού και της παρουσίασης του τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος έτους, στα πλαίσια της συντάξεως του Δημοτικού Προυπολογισμού και των οραματισμών της νέας Δημοτικής Αρχής.
    Το τμήμα μελετών και κατασκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα και την ευθύνη, της ταχείας, ορθής και οικονομικής υλοποίησης του παρόντος προγράμματος.
     Εκτός των ανωτέρω, ο ρόλος των τεχνικών υπηρεσιών, προεκτείνεται στην αντιμετώπιση των πολεοδομικών θεμάτων της πόλης, (οικοδομικές άδειες, έλεγχος αυθαιρέτων, επεκτάσεις και τροποποιήσεις σχεδίων, πράξεις εφαρμογής νεοεντασσομένων περιοχών), στην παρακολούθηση των έργων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των κοινωφελών οργανισμών και επιχειρήσεων (Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε – Δ.Ε.Υ.Α.Τ – ΤΡΟΧΑΙΑ) που αναπτύσσονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου, στην παρακολούθηση των έργων και προγραμμάτων της περιοχής μας από τις νομαρχιακές και διανομαρχιακές υπηρεσίες του Δημοσίου (ΔΕΚΕ κλπ.) και σε κάθε γενικό η ειδικό θέμα που άπτεται της τεχνικής γνώσης και παρέμβασης.-
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ  1992

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                               ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

          - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1992 (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  978.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
    - Και στο φετινό πρόγραμμα η θεώρηση της πόλης γίνεται μέσα από τις οπτικές κατευθύνσεις που μας εξασφάλισε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
    - Η πόλη μεγαλώνει με μελετημένους και σωστούς τρόπους πολεοδομικής ανάπτυξης και επτά χρόνια μετά την ψήφιση του Γ.Π.Σ. από το Δημοτικό Συμβούλιο όλα κινούνται με νομοτελειακό τρόπο προς την ολοκλήρωση του.
   - Περιοχές αποκτούν Προεδρικά διατάγματα ρυμοτομικών σχεδίων και αρχίζουν να οικοδομούνται, συνοικίες αναπτύσσονται και αποτελούν αποκεντρωτικούς πόλους περιφερειακής ανάπτυξης και τρόπου διαβίωσης.
    - Κάθε πολεοδομική ενότητα και συνοικία και κάθε συνοικισμός απαιτεί και θα έχει χώρους και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού, πρόνοιας, αναψυχής, αθλητισμού, οδικές προσπελάσεις, εμπορικά κέντρα και γενικά όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για να  μπορεί να σταθεί στις συνοικίες μια ολοκληρωμένη μορφή κοινωνικής ζωής.
     - Ηδη έχουν τελειώσει οι Πράξεις Εφαρμογής της Αγίας Μονής της Καλλιθέας – Γαρδικάκι, των Σαραγίων. Συντάσσονται οι Π.Ε. των περιοχών Κλωτσοτήρα – Πυργετού – Ν. Ζωαγοράς – Δέλτα Καλαμπάκας – Σεισμοπλήκτων και των Κεραμαργιών – Στρατώνων.
         Καθοριστικές πολεοδομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν άριστα προϋποθέσεις για ανθρώπινο οικιστικό περιβάλλον και επιστημονικά ορθή ανάπτυξη της πόλης.

       - Διανύοντας την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα είμαστε ασφαλώς, σαν Δήμος, σε σωστό σχεδιασμό για την μορφή της πόλης του 2000 και πέρα. Ο λαός αυτής της πόλης, που αποτελείται, από τα παιδιά, την νεολαία, τους ενεργούς άνδρες και γυναίκες, τους απόμαχους και τους γέρους, θα ζει  σε μια ελκυστικά ανθρώπινη πόλη, όπου θα μπορεί κάθε κοινωνική ομάδα, είτε σαν άτομα, είτε σαν σύνολο να αναπτύξει τις δραστηριότητές της.
     - Όταν μια πόλη θα διαθέτει :
-         άριστο οδικό δίκτυο με περιφερειακούς και εσωτερικούς δακτυλίους και ασφαλείς και άνετες κυκλοφοριακές συνθήκες.
-         Πέντε η έξη μεγάλα πάρκα εξοπλισμένα και εμπλουτισμένα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις (Ματσόπουλος, άλσος Πρ. Ηλία, πάρκο Αγ. Γεωργίου, Ληθαίος ποταμός, Αγιαμονιώτης ποταμός κλπ.)
-         Πολιτιστική υποδομή (Πνευματικό κέντρο – Ωδείο – Πινακοθήκη – Πολιτιστικά κέντρα συνοικισμών – Τέμενος Οσμαν Σαχ – Παιχνιδούπολη )
-         Πολλές , σύγχρονες και άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις
-         Παραδοσιακό πυρήνα πολιτιστικής κληρονομιάς (Βαρούσι – Δωροθέα – Κάστρο – Ρολόγι – Ασκληπιείον)
-         Εκπαιδευτική υποδομή (νέα σχολεία με σύγχρονες προδιαγραφές)
-         Περιβάλλον υγιεινό και ανθρώπινο,
 αυτή η πόλη δεν έχει παρά να ζητήσει λίγο περισσότερα από τα συμβατά επιτρεπόμενα και εντασσόμενη σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά, Περιφερειακά και Νομαρχιακά προγράμματα να επιτύχει τον επανακαθορισμό της οικονομικοπολιτιστικής της ταυτότητας στο συντελούμενο κοινωνικό γίγνεσθαι (διανομαρχιακή οδική και σιδηροδρομική σύνδεση – πυρήνες επιστήμης και έρευνας – νεοβιομηχανικές υποδομές κλπ.) για να μπορέσει να σταθεί στον σκληρό και αδυσώπητο, θεατό η αθέατο γειτνιάζοντα ανταγωνισμό και να καθιερωθεί πολύπλευρα στον Ελλαδικό ζωτικό χώρο.
     Να επιδιώξει τέλος την Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η του πολεοδομικού της ιστού με την αναδιάταξη των χρήσεων κτηρίων και εγκαταστάσεων παραδοσιακού η διατηρητέου χαρακτήρα, η και αδόμητων ακόμη εκτάσεων με ανταλλαγές, αποζημιώσεις και αγορές (Στρ. Παπαστάθη, Αγροτική Τράπεζα, το Πανελλήνιο, αποθήκες ΑΤΕ, έκταση στο Περιβολλάκι, διατηρητέα κτίσματα, παλιά βιομηχανικά η βιοτεχνικά κτήρια κλπ.). Τομέας τεράστιος, χρονοβόρος και δύσκολος, απαραίτητος όμως για την νέα αντίληψη πολιτιστικής παρουσίας και δυναμικής των πόλεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συσχετισμό.
       Με όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι σχηματίζεται η πόλη μας.
Με τα σωστά δεδομένα του παρόντος και τις επιβαλλόμενες προσθαφαιρέσεις που επιβάλλει η ρέουσα αντίληψη των τεχνικοοικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων.
       Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους ενότητα  έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                       147 εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ              125 εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                315 εκ.
4. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                              105 εκ.
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                          142 εκ.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                              50 εκ.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                                  94 εκ
                                                                                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                                           
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ  1993


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1993  (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  1.057.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.

    - Στο νέο Πρόγραμμα Εργων παραμένουν σαν βασικοί και αναλλοίωτοι άξονες και στόχοι :
-         η προστασία του περιβάλλοντος και η αισθητική ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της πόλης .
-         η πολιτιστική αναβάθμιση
-         η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου και συνοικισμών (εξωτερικοί δακτύλιοι, διαπλατύνσεις βασικών οδών, εσωτερική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, χώροι στάθμευσης κλπ.)
-         η διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η πολεοδομική οργάνωση της πόλης.
-         η προώθηση των υποδομών παιδείας και πρόνοιας (σχολεία – νηπ/γεια)
-         η ολοκλήρωση της αθλητικής υποδομής.
-         η αναδιάταξη και ανανέωση των λειτουργιών της πόλης.
Μέσα από το Τεχνικό πρόγραμμα του 1993 διαφαίνεται η προοπτική του Δήμου να προετοιμασθεί έγκαιρα (ιδιαίτερα σε επίπεδο μελετών) για να ανταποκριθεί θετικά στις απαιτήσεις του Σχεδίου Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης 1994 – 97 για συγχρηματοδότηση από το νέο Ταμείο Συνοχής  σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς ένταξη (πακέτο DELOR Νο 2).
  Επίσης διαφαίνεται η φροντίδα του Δήμου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης στις νεοεντασσόμενες στο σχέδιο περιοχές περιμετρικά της πόλης (περιοχή Στρατώνων, Αμπελάκια, Αγία Μονή – Πυργετός, Πράσινη γωνιά – Δέλτα Καλαμπάκας, Σαράγια – οδός Καρδίτσης).
  Η ανάπτυξη της πόλης γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδίου εν συσχετισμώ πάντα με την τρέχουσα δυναμική των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, δεδομένου ότι τα πάντα ρει με μεγάλη ταχύτητα και τα μηνύματα παρέχουν τα μέσα των αλλαγών και αναθεωρήσεων.
   Η πολιτιστική και μορφωτική παιδεία, τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα επικοινωνίας, η αισθητική του συνολικού περιβάλλοντος, οι κοινωνικές αλλαγές, η δεκτικότητα της νεολαίας, τα φαινόμενα μαζικής συμπεριφοράς κλπ, διέρχονται  μέσα από την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τις υποδομές του, και πρέπει να εξασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για την ορθολογική ανάπτυξη των κοινωνικών μονάδων σε μια πρωταρχικά ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ πόλη.
Μια πόλη που θα κρατάει γερά στους κόλπους της και υγιή τον πολίτη της και θα του παρέχει όλες τις ευκαιρίες και προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξει  μια ολοκληρωμένη, διαχρονική και πληθωρική προσωπικότητα.
      Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η του πολεοδομικού ιστού της πόλης με την αναδιάταξη των χρήσεων κτηρίων και εγκαταστάσεων παραδοσιακού η διατηρητέου χαρακτήρα (Στρ. Παπαστάθη, Αγροτική Τράπεζα, Πανελλήνιο, κτήριο Ι Κ Α, κλπ.), για την Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Η  λειτουργία της πόλης με την σύνταξη της κυκλοφοριακής μελέτης από ειδικούς συγκοινωνιολόγους και τέλος οι διαδικασίες για την Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η  εφαρμογή των σχεδίων πόλης.
     Πιστεύουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα Εργων έτους 1993 συντάχθηκε με βάση τις παραπάνω τεχνικοοικονομικές αρχές, έλαβε υπ όψη το παρελθόν το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης, την περιρρέουσα σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή αντίληψη και καλύπτει στο μέτρο του εφικτού το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων των δημοτών μας.
      Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους ενότητα έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                       169 εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ              130 εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                263 εκ.
4. ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                            118 εκ.
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                         233 εκ.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                             45 εκ.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                                 99 εκ.
                                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                        1057 εκ. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ  1994
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1994   ( Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  1.170.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
    - Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα πολιτιστικής υποδομής, περιβαλλοντικές και εξωραϊστικές επεμβάσεις, κυκλοφοριακά έργα στην πόλη και στην περιφέρεια του Δήμου, κτηριακά έργα, σχολικά κτήρια και κτήρια πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα βασικά έργα και μελέτες προβλεπομένων έργων του Δήμου.
     - Στο νέο Πρόγραμμα Έργων εξακολουθούν να παραμένουν σαν βασικοί και αναλλοίωτοι στόχοι :
            - η προστασία του περιβάλλοντος και η αισθητική ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της πόλης (ποταμοί, πάρκα , άλση )
-         η αναβάθμιση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης.
-         η ανάπτυξη της υποδομής των μεταφορών και κυκλοφορίας στο Δήμο εξωτερικοί δακτύλιοι, διαπλατύνσεις βασικών οδών, εσωτερική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, είσοδοι πόλης, χώροι στάθμευσης κλπ.)
-         η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την ένταξη της περιοχής Βαρουσίου στο EUROPAN Nο 3
-         η βελτίωση των υποδομών παιδείας και ιδιαίτερα πρόνοιας (συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων, νέα σχολεία – νηπ/γεια)
-         η ολοκλήρωση της αθλητικής υποδομής (3ο Αθλητικό κέντρο στον συνοικισμό Πυργετό)
-                      ο επαναπροσδιορισμός των κυκλοφοριακών δεδομένων και λειτουργιών της πόλης.
    Με  την σύνταξη πολλών και ευρέως φάσματος μελετών ο Δήμος προετοιμάζεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 1994-99 και να δημιουργήσει τις ασφαλείς προϋποθέσεις για την σωστή τοπική ανάπτυξη.
   Στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης (περιοχή Κεραμαργιών – Στρατώνων, Σαράγια –οδός Καρδίτσης, Πράσινη γωνιά – Δέλτα Καλαμπάκας – Αγία Μονή – Γαρδικάκι – Αμπελάκια) με τις προοπτικές του προγράμματος και την βοήθεια και συναίνεση των κατοίκων μπορεί να αποκτηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός και να βελτιωθούν, με βάση τα νέα σχέδια, οι συνθήκες διαμονής και διαβίωσης.
    Η συνολική επένδυση που εγγίζει τα 1,2 δισεκατομμύρια δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό. Οι ποσοτικές και ποιοτικές επεμβάσεις που έγιναν στον ιστό της πόλης και στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια ανήγαν την πόλη μας σε ξεχωριστό και προνομιούχο αστικό κέντρο σε πανελλαδική κλίμακα.
    Ο Δήμος δημιουργεί τις υποδομές. Η αξιοποίηση των υποδομών είναι υπόθεση των φορέων και των πολιτών που  ΄΄εν δυνάμει΄΄ λειτουργούν και  κινούνται στην πόλη μας. Οι αντίστοιχες πνευματικές, πολιτιστικές, οικονομικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ. δραστηριότητες και επενδύσεις πρέπει να συναγωνίζονται ποσοτικά και ποιοτικά τις προσπάθειες του Δήμου για ανοδική πορεία των συνθηκών ζωής και προϋποθέσεων ανάπτυξης στην πόλη  μας.
            Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών μονάδων και τα μηνύματα σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, κοινωνικής συνεισφοράς, μαζικής συμπεριφοράς κλπ.  πρέπει  να περνούν κύρια μέσα από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα προγράμματα επιμορφώσεων και κατάρτισης.
            Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εργων έτους 1994 συντάχθηκε με βάση τις κλασικές αρχές της τρέχουσας διαλεκτικής διαδικασίας Δήμου – δημοτών και φορέων, της επεξεργασίας των αιτημάτων από τον Δήμο και σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.
   Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επί μέρους ενότητα έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                            137εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                    133εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                      402 εκ.
4. ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                                    93 εκ.
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                                215 εκ.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                    40 εκ.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                                     150 εκ.
                                                      Σ Υ Ν Ο Λ Ο                       1170 εκ. 

ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


                                                    


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1995


  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
           - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1995   (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  1.260.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
    - Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και συνοικισμών του Δήμου στον τομέα των υποδομών του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης, των μεταφορών και του κυκλοφοριακού, της σχολικής στέγης και πρόνοιας, των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων  και λοιπών μικρών τεχνικών έργων.
    - Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις υπό σύνταξη απαραίτητες μελέτες για τα σχεδιαζόμενα έργα του Δήμου.
    - Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύγκλισης (ΕΠΣ),  του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ ΙΙ),  της ΣΑΝΤ /2 και  από Δημοτ. Πόρους.
      Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 1995 συντάχθηκε με βάση τις κλασικές αρχές της τρέχουσας διαλεκτικής διαδικασίας Δήμου – δημοτών και φορέων, της επεξεργασίας των αιτημάτων από τον Δήμο και σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.
     Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επί μέρους ενότητα έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                       155εκ.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ              227εκ.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                355 εκ.
4. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                               96 εκ.
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                         270 εκ.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                             40 εκ.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                               117 εκ.
                                            Σ Υ Ν Ο Λ Ο                          1260 εκ          
                        
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  ΚΩΣΤΑΣ Ε.ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1996


 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1996   (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 248 του  νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  1.411.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και παρουσιάζει αύξηση 12% έναντι του κατατεθέντος περυσινού προγράμματος.
    - Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και συνοικισμών του Δήμου  με έμφαση στις υποδομές των μεταφορών και του κυκλοφοριακού, του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
  - Το πρόγραμμα συμπληρώνεται και από άλλα τεχνικά έργα καθώς και από τις υπο σύνταξη μελέτες για τα σχεδιαζόμενα έργα του Δήμου.
 -  Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ ΙΙ), των περιφερειακών προγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕ, της ΣΑΝΤ/2,  της ΣΑΤΑ και από δημοτικούς πόρους.
   - Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εργων έτους 1996 συντάχθηκε στη βάση του πενταετούς προγράμματος του Κ.Π.Σ. 1994-1999 (πακέτο DELORS) και εμπεριέχει τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.
        Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επί μέρους ενότητα έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                       170 εκ.      12%
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ              292 εκ.      21%
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                388 εκ.      27%
4. ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ                                                            106 εκ.        8%
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                         210 εκ.      15%
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                             50 εκ.        3%
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                               195 εκ.      14%
                                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                       1411 εκ.
          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 1997

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

           ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         - Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1997   (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – ΤΠΕ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του  Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. (Π.Δ. 410/95)
    -  Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  1.968.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και παρουσιάζει αύξηση 40% έναντι του κατατεθέντος περυσινού προγράμματος.
   - Επιχειρείται ένα μεγάλο άλμα ποσοτικού και ποιοτικού περιεχομένου που σα στόχο έχει την κάλυψη μεγαλυτέρων αναγκών των συμπολιτών μας και στροφή προς τις κατηγορίες εκείνες που πάσχουν και ζητούν περισσότερο την συμπαράστασή μας (υποδομές στις νεοεντασσόμενες περιοχές στο σχέδιο πόλης, προνοιακή μεταχείριση  και αναψυχή παιδικής ηλικίας, υποδομές μαζικού αθλητισμού, αντιμετώπιση προβλημάτων στάθμευσης και κυκλοφορίας κλπ.)
   - Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και συνοικισμών του Δήμου με έμφαση στις υποδομές των μεταφορών και του κυκλοφοριακού, του περιβάλλοντος  και της αισθητικής της πόλης, του πολιτισμού και της πρόνοιας.
    - Το πρόγραμμα συμπληρώνεται και από άλλα τεχνικά έργα καθώς και από τις υπό σύνταξη μελέτες για τα σχεδιαζόμενα έργα του Δήμου.
    - Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ ΙΙ), των περιφερειακών προγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕ, της ΣΑΝΑ/2,  της  ΣΑΤΑ και από δημοτικούς πόρους.
-         Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 1997 συντάχθηκε στη βάση του πενταετούς προγράμματος του Κ.Π.Σ. 1994 – 1999 (πακέτο DELORS ) και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.

-         Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους ενότητα έργων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                       225 εκ.     11%
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ              358 εκ.     18%
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                               732  εκ.     37%
4. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ                                                             107  εκ       6%
5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ                                                         133  εκ.      7%
6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                           100  εκ.      5%
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ                                                               313  εκ.    16%
                                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                        1968εκ.
                             
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                                                       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ 1998          ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-          Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1998 ( Τεχνικό πρόγραμμα έργων Τ.Π.Ε. ) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα . ( Π.Δ. 410/95).
-          Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα 2.580.000.000 δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 47% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου και παρουσιάζει αύξηση 31% έναντι του κατατεθέντος περυσινού προγράμματος.
-          Σταθεροποιείται το μεγάλο άλμα ποσοτικού περιεχομένου που αντικειμενικό σκοπό έχει την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών των συμπολιτών μας και επιβεβαιώνεται ο μεγάλος συντελεστής επένδυσης δημοτικών δαπανών ανα πολίτη, ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα (περίπου 37.000 δραχμές ανά κάτοικο)
-          Επιδιώκεται ποιοτικό αποτέλεσμα με την καλλίτερη προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων και την αναζήτηση των ορθότερων και οικονομικότερων προτάσεων μέσα από μελέτες που συντάσσονται τόσο από την ίδια την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από μελετητές ειδικών κατηγοριών μελετών ( αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, κυκλοφοριολόγοι κλπ.)
-          Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου ( κέντρο πόλης, συνοικίες, συνοικισμοί) και αποβλέπει στην δημιουργία υποδομών ανάπτυξης δραστηριοτήτων και άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
-          Το πρόγραμμα περιέχει έξη (6) υποπρογράμματα και τις υποσύνταξη μελέτες για τα σχεδιαζόμενα  έργα του Δήμου.
-          Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( Κ.Π.Σ.) μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ ΙΙ),  των περιφερειακών προγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕ, της ΣΑΝΑ/2, της ΣΑΤΑ, του ΕΠΤΑ και από δημοτικούς πόρους.
-          Το Τ.Π.Ε.  έτους 1998 συντάχθηκε στη βάση των αρχών της μόνιμης διαλεκτικής μεταξύ δήμου και πολιτών, της συλλογικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων και προοπτικών και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.
-          Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους υποπρόγραμμα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                     410      εκ.          16%
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                    409      εκ.          16%
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ                    1073      εκ.          41% 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ        133     εκ.            5%
5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                               145     εκ.             6%
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ                            410     εκ.            16%
                                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο            2580 
          
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ  1999


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-         Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 1999 (Τεχνικό πρόγραμμα έργων – Τ.Π.Ε.) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα . (Π.Δ. 410/95)
-         Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα 3.450.000.000 δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 48% του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
-         Επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερο άλμα ποσοτικού περιεχομένου (αύξηση κατά 30% έναντι  του περυσινού) που αντικειμενικό σκοπό έχει την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών των συμπολιτών μας και επιβεβαιώνεται ο μεγάλος συντελεστής επένδυσης δημοτικών δαπανών ανά πολίτη ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα (περίπου 48.000 δραχμές ανά κάτοικο)
-         Προφανής είναι η προετοιμασία του Δήμου για την ένταξη του στο 3ο Κ.Π.Σ. και τα άλλα τρέχοντα προγράμματα με προτάσεις και διακηρύξεις μελετών που καλύπτουν ένα ευρύ σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων τοπικής και όχι μόνο εμβέλειας.
-         Επιδιώκεται οπωσδήποτε το καλλίτερο ποιοτικό αποτέλεσμα με την συλλογικότερη προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων και την αναζήτηση των ορθότερων και οικονομικότερων προτάσεων μέσα από μελέτες που συντάσσονται τόσο από την ίδια την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από μελετητές ειδικών κατηγοριών μελετών (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, κυκλοφοριολόγοι κλπ.)
-         Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου (κέντρο πόλης, συνοικίες, συνοικισμοί) και αποβλέπει στην δημιουργία υποδομών ανάπτυξης δραστηριοτήτων και άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
-         Το πρόγραμμα περιέχει έξη (6) υποπρογράμματα και τις υπό σύνταξη μελέτες για τα σχεδιαζόμενα έργα του Δήμου.
-         Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από τις τελευταίες πιστώσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ ΙΙ), των περιφερειακών προγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕ, του ΥΠΜΕΤ, της ΣΑΝΑ /2, της ΣΑΤΑ του νέου ΕΠΤΑ, του ΤΠΔ, των Α.Ε. και από δημοτικούς πόρους.
-         Το ΤΠΕ έτους 1999 συντάχθηκε στη βάση των αρχών της μόνιμης διαλεκτικής μεταξύ δήμου και πολιτών, της συλλογικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων και προοπτικών και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της νέας Δημοτικής Αρχής.
-         Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους υποπρόγραμμα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                      550      εκ.          16%
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                     450      εκ.          13%
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ                     1465      εκ.          43% 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ        210       εκ.            6%
5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ                                               143      εκ.             4%
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ                             632     εκ.            18%
                                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                  3450    εκ.        
                       

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΤΕΧΝΙΚΩΝ       ΕΡΓΩΝ      ΕΤΟΥΣ     2000

      
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

    Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2000 (Τεχνικό πρόγραμμα έργων - Τ.Π.Ε.) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.( Π.Δ.410/95 )

    Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα 4.399.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το 45%  του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.

    Είναι το πρόγραμμα έργων του τρέχοντος έτους το πρώτο πρόγραμμα του αιώνα και το πρώτο πρόγραμμα της χιλιετίας αν αυτό έχει κάποια σημασία πέραν της ιστορικής σημειολογίας. 

    Οι βαθιές και ταχύτατες αλλαγές με τις δεδομένες πλατφόρμες ανάπτυξης της πληροφορικής και των διαδικτύων επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο σκέψης και δράσης και δημιουργούν νέες δομές οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Περνάμε ταχύτατα σε μετασχηματισμούς και εναλλαγές καταστάσεων χωρίς να εννοούμε απόλυτα εαυτούς ούτε να γνωρίζουμε απόλυτα τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Ας αξιολογήσει   και ας κατανοήσει ο καθένας σωστά το φως που μπαίνει από τα σύγχρονα ανοίγματα ώστε το φως αυτό να μην γίνει μια νέα τυραννία.

     Η πρόοδος έρχεται νομοτελειακά σε σύγκρουση με τη στατικότητα που παρατηρείται στην πολεοδομία και στους διαθέσιμους δημόσιους και δημοτικούς χώρους.

    Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, παρουσιάζουν πλαστικότητα λειτουργιών και χρήσεων και δεν μένει παρά να προχωρήσουμε σε προγράμματα πολεοδομικών αναδασμών και δράσεων ώστε να πετύχουμε την ανανέωσή τους.

     Η ραγδαία και άναρχη εισβολή του αυτοκινήτου στη ζωή μας είναι πλέον απειλή και κατά πολλούς, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ίσως να σημάνει το τέλος των πόλεων.

   Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Κυβερνητικής επιστήμης ( πρόβλεψη και έλεγχος )  έχουμε χρέος να μελετούμε πολύ, να μελετούμε βαθιά, να σχεδιάζουμε σωστά και να ελέγχουμε διαρκώς, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μειονεκτημάτων και την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων.
   
    Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα επιτεύγματα των ημερών μας και του βραχυπρόθεσμου μέλλοντος θα συγκλίνουν στο περίσσευμα επαρκούς χρόνου που θα διατεθεί στην ανάπτυξη του πνευματικού και ψυχικού κόσμου των ανθρώπων.

      Στον τόπο αυτό βιώνουν και δραστηριοποιούνται άνθρωποι όλων των ηλικιών και των επιπέδων, που έχουν την απόλυτα δικαιολογημένη απαίτηση, να τους δημιουργούμε προϋποθέσεις υγιούς περιβάλλοντος και καθαριότητος, υποδομών πολιτισμού και αθλητισμού, υποδομών ασφαλούς και άνετης κυκλοφορίας, υποδομών αναψυχής και πρόνοιας και τέλος και αθροιστικά αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.

        Μέσω του παρόντος προγράμματος επιτυγχάνεται μεγαλύτερο άλμα ποσοτικού περιεχομένου (αύξηση κατά 28% έναντι του περυσινού) που αντικειμενικό σκοπό έχει την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών των συμπολιτών μας και επιβεβαιώνεται ο μεγάλος συντελεστής επένδυσης δημοτικών δαπανών ανά πολίτη ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα (περίπου 60.000 δραχμές ανά κάτοικο).

            Επιδιώκεται οπωσδήποτε το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα με την συλλογικότερη προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων και την αναζήτηση των ορθότερων και οικονομικότερων λύσεων.

     Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου (κέντρο πόλης, συνοικίες, συνοικισμοί)  και είναι συμβατό με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      Το Τ Π Ε  έτους 2000 συντάχθηκε στη βάση των αρχών της μόνιμης διαλεκτικής μεταξύ δήμου και πολιτών, της συλλογικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων και προοπτικών και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της Δημοτικής Αρχής.

    Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( Γ.Κ.Π.Σ. ), του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) , των περιφερειακών προγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕ, του ΥΠΜΕΤ, της ΣΑΝΑ/2, της ΣΑΤΑ, του ΤΠΔ, των Λ.Ε. και από δημοτικούς πόρους.

    Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επι μέρους υποπρόγραμμα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
  

          1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                 622   εκ.       14%

          2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                 840  εκ.        19%

          3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ                1255   εκ.       29%

          4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ        350   εκ.         8%

          5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ                                            267   εκ.         6%

          6. ΔΙΑΦΟΡΑ   ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ                        1065   εκ.       24%
                             Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                       4399   εκ.

             Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ   ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2001


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                         ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2001 (Τεχνικό πρόγραμμα έργων - Τ.Π.Ε.) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.( Π.Δ.410/95 )

Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα 4.670.000.000  δραχμές, ποσό που αντιπροσωπεύει το  45%   του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.

Μέσω του παρόντος προγράμματος επιτυγχάνεται  μεγαλύτερο άλμα ποσοτικού περιεχομένου ( αύξηση κατά 7% έναντι του περυσινού) που αντικειμενικό σκοπό έχει την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών των συμπολιτών μας και επιβεβαιώνεται ο μεγάλος συντελεστής επένδυσης δημοτικών δαπανών ανά πολίτη ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα         (περίπου 65.000 δραχμές ανά κάτοικο)

Επιδιώκεται οπωσδήποτε το καλλίτερο ποιοτικό αποτέλεσμα με την συλλογικότερη  προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων και την αναζήτηση των ορθότερων και οικονομικότερων λύσεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου (κέντρο πόλης, συνοικίες, συνοικισμοί)  και είναι συμβατό  με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  για την  ένταξη του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Το Τ Π Ε έτους  2001 συντάχθηκε, όπως πάντα, στη βάση των αρχών της μόνιμης διαλεκτικής μεταξύ δήμου και πολιτών, της συλλογικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων και προοπτικών και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της  Δημοτικής Αρχής.

          Εισάγεται επίσημα ο θεσμός της διαδημοτικής συνεργασίας υπό την μορφή μελετών προς το σκοπό αντιμετώπισης κοινών ζητημάτων μεταξύ των νέων Δήμων.

Επίσης ωριμάζει η ιδέα ένα μέρος των πιστώσεων του προγράμματος να καλύπτεται  από το καθεστώς της αυτοχρηματοδότησης .

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Γ  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ.Κ.Π.Σ.),  του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής  Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ ), των περιφερειακών προγραμμάτων του  ΥΠΠΕ, του ΥΠΜΕΤ, της ΣΑΤΑ, του ΤΠΔ, των Λ.Ε.  και  από δημοτικούς πόρους.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ  2002
           
             
    ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΚΤΕΤ       
                                                                                                            ΠΡΟΥΠΟΛ    ΠΙΣΤ. 2002
Α/Α    ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ                                                                    ΣΕ ΕΚ.       ΣΕ ΕΚ.
1    ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΗΣ                                           105          30
2    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΗΛ/ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ                      95          30
3    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΕΑ                                                    60          42
4    PARKING ΦΟΡΤΗΓΩΝ                                                                          40          40
5    ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ                                                            35           5
6    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΗΠΑΚΙΟΥ                        60           7
7    ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ                                                 50         30
8    ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ                                                   50         35
9    ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΙΚΚΑΙΟΓΛΟΥ                       50         30
10    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                                  58.100        30
11    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΡΟΛΟΓΟΣΤΑΣΙΟΥ           50        38
12    ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                               80        55
13    ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ                                          150        60
14    ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                       ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                   30        30
15    ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟ)                       50   
           
Α/Α    ΝΕΑ ΕΡΓΑ       
1    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ                                              ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ                                                                              100         60
2    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ          100       130
           
                
    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 2002 ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ       
           
    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                                                     500   
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                 1.067   
    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ                                                      1.200   
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ                                             140   
    ΑΘΛΗΤΙΚΑ                                                                                         800   
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ                                                               915   
    ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                     95   
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                           4.717   
           
                 
    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ       
    ΕΡΓΩΝ 2002         
                                                                                  ΣΕ ΕΚ.       
    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                                               475
    Γ ΚΠΣ                                                                       870
    ΕΠΤΑ                                                                     1.767
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ & ΔΑΝΕΙΩΝ        200
    ΥΠΕΧΩΔΕ                                                               100
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                   45
    ΥΠΕΣ                                                                       100
    ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                   500
    ΣΑΤΑ                                                                        660
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                               4.717
           
           
  

           
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΠΕ - ΧΡΟΝΟΥ       
    (Ποσά σε εκατ.δρχ.)       
             
           
    ΕΤΟΣ    ΠΟΣΟ   
    *1984      190   
    *1985      250   
    *1986      443   
    *1987      331   
    *1988      441   
    *1989      627   
    *1990    1.000   
    *1991       755   
    *1992       978   
    *1993    1.073   
    *1994    1.170   
    *1995    1.260   
    *1996    1.411   
    *1997    1.968   
    *1998    2.550   
    *1999    3.450   
    *2000    4.399   
    *2001    4.670   
    *2002    4.717   
    ΣΥΝΟΛΟ    31.683   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΤΕΧΝΙΚΩΝ       ΕΡΓΩΝ      ΕΤΟΥΣ     2004
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2004 (Τεχνικό πρόγραμμα έργων - Τ.Π.Ε.) καταρτίστηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.( Π.Δ.410/95 )

Ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει τα  12.840.000 Ευρώ   ποσό που αντιπροσωπεύει το  35.7 %   του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου ( κέντρο πόλης, συνοικίες, συνοικισμοί )  και είναι συμβατό  με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  για την  ένταξη του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Το Τ Π Ε έτους  2004 συντάχθηκε, όπως πάντα, στη βάση των αρχών της μόνιμης διαλεκτικής μεταξύ δήμου, φορέων  και πολιτών, της συλλογικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων και προοπτικών και εμπεριέχει τη βούληση και τους οραματισμούς της  Δημοτικής Αρχής.

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του Γ  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄.Κ.Π.Σ.),  του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής  Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ ), των περιφερειακών προγραμμάτων του  ΥΠΕΧΩΔΕ,, του ΥΠΕΣΔΔΑ, της ΣΑΤΑ, του ΤΠΔ, των Λ.Ε.  και  από δημοτικούς πόρους (Δ.Π.).

Η κατανομή των πιστώσεων για κάθε κατηγορία και επί μέρους  υποπρόγραμμα,  φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα :


          1.    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                  940    χλ.         7.3 %
          2.    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                               3890    χλ.       30.3 %
          3.    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ                  3300   χλ.        25.7 %
          4.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ        1060   χλ.          8.3  %
          5.    ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ                                         1415    χλ.       11.0  %
6.      ΔΙΑΦΟΡΑ   ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ                        2100    χλ.       16.4 %
7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                  135    χλ.         1.0  %
 
                             Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                    12.840   χιλ.   Ευρώ     

                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.   ΚΩΣΤΑΣ   ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ  ΕΤΟΥΣ   2005
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου