Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναφορικά με τους ΟΤΑ στις αρμοδιότητές τους  ανήκουν η οργάνωση οικονομικού πλαισίου χρηστής διοίκησης και οι υποχρεώσεις  δημιουργίας τεχνικοοικονομικών υποδομών παροχής καλών υπηρεσιών, ευρέως φάσματος, προς τους πολίτες.

Πέρα από τα καλά φυσιογνωμικά  χαρακτηριστικά κάθε πόλης,  καλύτερη πόλη είναι εκείνη που παρέχει τις περισσότερες και τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. 


    
Ο προϋπολογισμός του Δήμου το 1908 ανέρχεται στις 327.580 δραχμές .             Ποσοστό έργων στο σύνολο του προϋπολογισμού          87790 : 327580=27%

             Ποσοστό δημοτικής εκπαίδευσης επί του προϋπολογ.    75987 : 327580=23%


προϋπολογισμός χρήσεως 1953-54
Έσοδα προϋπολογισμού      5.319.500.000 δραχμές(παλαιές)
Έξοδα προϋπολογισμού       5.061.500.000 δραχμές
Αποθεματικό                           258.000.000 δραχμές  περίοδος ισχνών αγελάδων για το Δήμο         αποσπάσματα από τους δημοτικούς απολογισμούς δαπανών των ετών 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.  ανακεφαλαιωτικός απολογισμός έτους  2005

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Πρασίνου, Υπηρεσία Πολεοδομίας Συγκεντρωτικός και ανακεφαλαιωτικός πίνακας οικονομικών και τεχνικών δραστηριοτήτων  Δήμου Τρικκαίων από το 1960 μέχρι το 2010
 

Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων και επιδόσεων  συνολικά και ανά δημοτική περίοδο από 1975 μέχρι 2010


Τρίκαλα  11-10-2004 

                                              Κύριε  Δήμαρχε
                                              Κύριε  Πρόεδρε

      Σας υποβάλλω δέσμη οικονομικών μέτρων σταθεροποίησης,  δημοκρατικής διαφάνειας  και ανάπτυξης του Δήμου μας,  που   συνίστανται σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διαρθρωτικά μέτρα, αύξηση  εσόδων,  μείωση  δαπανών  και  παράλληλες δράσεις.
  Ο ρόλος του Δήμου  είναι  η  παροχή   υπηρεσιών στους τομείς Καθαριότητος,  Περιβάλλοντος,    Πολιτισμού, Πολεοδομίας, Υποδομών (έργα-αναπλάσεις) Κυκλοφοριακών, Αθλητισμού, Πρόνοιας κλπ.
 Ο   στόχος   είναι   οι   υπηρεσίες   αυτές   να  καλύπτουν  όλο το φάσμα των απαιτήσεων και να παρέχονται με ποιότητα και οικονομία.
     Επιθυμώ  να σας τονίσω ορισμένα σταθερότυπα  από τα οποία δεν πρέπει να ξεφεύγει  η  συνολική  πολιτική  του Δήμου  ώστε να μην ανατρέπονται  τα   όρια αντοχών και επέρχονται δυσλειτουργίες.
            Πιστεύω ότι :
         Α.  Ο Δήμος   πρέπει   να   αξιοποιήσει   στο έπακρο, με πλέγμα μέτρων, τους διαθέσιμους πόρους του,

    -Ακίνητη περιουσία  (σημειωτέον είναι τεράστια)

    -Φυσικούς πόρους (πολιτιστική κληρονομιά-φυσικά χαρακτηριστικά )
    -Ανθρώπινο δυναμικό (στελεχιακό – υπαλληλικό)
Β.   Πρέπει να ξεφύγουμε  από τη διαχειριστική αντίληψη και να
οδηγηθούμε σε δράσεις  παραγωγικής  διαδικασίας.
 Γ.Το προσωπικό του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων δεν πρέπει
να ξεπερνά τα εξακόσια (600) άτομα πλην των συμπληρωματικών και 
εποχιακών προγραμμάτων.
   Δ.    Πρέπει να σταματήσει ο συνεχής δανεισμός που σταθερά υποθηκεύει
το μέλλον του Δήμου.

         Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για βελτίωση των οικονομικών δεικτών
στη βάση ενός βραχυχρόνιου σχεδιασμού με συλλογική και ομαδική
 προσπάθεια  και με παράλληλη αύξηση του αισθήματος ευθύνης και
συνευθύνης όλων μας. Βελτίωση η οποία  αποφέρει προστιθέμενη αξία,
κύρος και αξιοπρέπεια και στη διοίκηση και στους πολίτες.


                                                              Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                              ΚΩΝ. Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΔΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

·      ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

·      ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

·      ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

·      ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

·      ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
n ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ     ΣΕ       ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
n  ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΣΕ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
n  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
n  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
n  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  (ΤΠ-Δ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 
n  ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ          ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
n  ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ   ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
n ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
n ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
n ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
n ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
n ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΚΑΙ    
    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
n ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ)
n ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
n ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING.

n ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

n ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΑΙ   ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
n ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
n ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΠ )
n ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
n ΑΛΛΑΓΗ   ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΗΣ   ΜΕΛΕΤΩΝ -ΕΡΓΩΝ
    (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ     –ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ )

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

n ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
n ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ.)
n ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΤΠ-Δ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
n ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
n ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΣΕ  ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
n ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ     (ΠΟΛ-ΑΘΛ-ΚΛΠ.)
n ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ
n ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜ.   ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
n ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΕΣ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
    (ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ)
n ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ.
n ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)
n ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
n ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Τ.ΕΡΓΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
n ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
n ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΝΕΡΟ, ΧΑΡΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ  ΚΛΠ.)
n ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
n ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ   ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
n ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
n ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π (ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ, ΚΑΠΗ  ΚΛΠ.).
n ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.) (Εμπλουτισμός σε παραγωγικές δραστηριότητες)
n ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
n ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΟΦΕΛΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
n ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
n ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΓΡ.  ΕΡΓΩΝ  -  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  )
n ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ  ΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ  ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΝ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ.
 ΤΡΙΚΑΛΑ,     ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    2004
                               Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      ΚΩΝ.    Ε.  ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ               

        ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005
   
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

 Καλείστε  σήμερα  Κοι Σύμβουλοι να αποφασίσετε για τον
 προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2005 κατά τα οριζόμενα στον
 Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

       Η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού σαφέστατα δηλώνει και υποδηλώνει τον οραματισμό, τον  σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την πορεία του Δήμου για το 2005 και περαιτέρω  και με την έννοια αυτή αποτελεί κορυφαία πολιτική πράξη διάρκειας η οποία χρήζει μεγαλύτερης ανάλυσης και σύνθεσης.

       Θα αντιπαρέλθω τη γνωστή επιχειρηματολογία και θα τονίσω μόνο ότι η προσπάθεια κατατείνει να ξεφύγουμε από τις γνωστές φόρμες και να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα ώστε να επιδιώξουμε τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό σε επίπεδο  προγραμματισμού, διοίκησης και οικονομίας.
       Πιστεύουμε ότι οι παράμετροι που σταθμίζουν τα δημοτικά θέματα μπορεί να οριοθετηθούν  στα παρακάτω πολυσύνθετα  επίπεδα.

        Α.  Στους πολίτες αυτής της πόλης

        Β.   Στη Δημοτική  Εξουσία.

        Γ.    Στον Εκτελεστικό  Μηχανισμό 

·        Πολίτες που αναπτύσσουν τις πάσης φύσεως  δραστηριότητές τους και σταδιοδρομούν σ’ ένα χώρο που διατηρεί τα δικά του τοπικά  χαρακτηριστικά και δέχεται τις επιρροές και τα μηνύματα  του υπόλοιπου  Ελληνικού,  Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου.  
·        Πολίτες που απόλυτα δικαιολογημένα είναι απαιτητικοί και ζητούν την άμεση λύση των προβλημάτων τους.  
·        Πολίτες που ηθελημένα ή άθελα έχουν την ευθύνη διόγκωσης πολλών προβλημάτων (καθαριότητα, κυκλοφοριακό κλπ) και έχουν ανάγκη ενημέρωσης και αναπροσανατολισμού συμπεριφορών από τις μικρές μέχρι τις μεγάλες ηλικίες.
·        Πολίτες που παρακολουθούν, συμμετέχουν στα δρώμενα και συνδιαμορφώνουν την κοινή αντίληψη των πραγμάτων. 
·         Πολίτες που επωμίζονται ένα μεγάλο βάρος των οικονομικών λειτουργιών  του Δήμου.  
Σε  τελευταία  ανάλυση  ένα τεράστιο  και  αξιόλογο  δυναμικό  που  αποτελεί   τη  μεγάλη επαμφοτερίζουσα μάζα του πελάτη – καταναλωτή των  προσφερόμενων υπηρεσιών και αποτελεί τον κλειδοκράτορα των πολιτικών εξελίξεων.                
               Η  Δημοτική Εξουσία απορρέουσα δημοκρατικά από τον παραπάνω λαό καλείται εκάστοτε να  εκπληρώνει τους πόθους και οράματα που έθεσε υπό την κρίση του και την έγκρισή του.
               Ο Εκτελεστικός Μηχανισμός που καλείται να κάνει πράξη το όραμα μέσα στα πλαίσια της οργανωτικής  του δομής, των  δυνατοτήτων του και  της εφικτότητας.
               Ο φετινός προϋπολογισμός και το πρόγραμμα των εκτελεστέων
έργων συντάχθηκε με βάση τις επιταγές της κοινωνίας για μια καλλίτερη
πόλη και για μια ομορφότερη ζωή,  για μια πιο δίκαιη και αξιοκρατική
 οικονομική και διοικητική  διαχείριση .

Οι πόλεις είναι τα θερμοκήπια καλλιέργειας των ανθρώπων.

Έχουμε την ανάγκη των άλλων για να έχει νόημα η ζωή μας.

Οι πόλεις δεν είναι «αποθήκες ψυχών».

               Λαμβάνοντας  υπόψη  την τρέχουσα οικονομική συγκυρία θα επιδιωχθεί μέσα από ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση στο έπακρο των διαθέσιμων πόρων του που συνίστανται   στην ακίνητη περιουσία του  (σημειωτέον είναι τεράστια),  στους φυσικούς πόρους του (πολιτιστική κληρονομιά-φυσικά χαρακτηριστικά )    και στο ανθρώπινο δυναμικό ( στελεχιακό-υπαλληλικό )
               Ο φετινός προϋπολογισμός καθίσταται πλέον αξιόπιστος, πλέον ανθρωποκεντρικός και  χαρακτηρίζεται από πνεύμα οικονομίας και διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες άρχισαν ήδη  να υλοποιούνται από το τρέχον έτος.
               Υπεισέρχονται οι βασικές αρχές χρηστής διοίκησης  και  δημοκρατικής διαφάνειας όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα διαχείρισης, σχεδιασμού και παραγωγής έργου του Δήμου μας.
                 Συγκεκριμένα προτείνονται :
                 Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
                 Διαρθρωτικά  μέτρα
                 Αύξηση  εσόδων
                 Μείωση  δαπανών
                 Παράλληλες  δράσεις

         Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στα      42  εκ       και είναι αυξημένος έναντι του περυσινού κατά   17  %  και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων ανέρχεται στα   12.6  εκ    και αντιπροσωπεύει το   30 %  του συνόλου του προϋπολογισμού.
          Τα νέα στοιχεία που εισάγονται σε οργανωτικό επίπεδο   είναι                               το διπλογραφικό σύστημα   καταχώρησης με σκοπό την διαφάνεια και την πληρότητα των επί μέρους κονδυλίων και την σαφέστερη εικόνα του λογιστικού στοιχείου και των επί μέρους δαπανών και επενδύσεων ανά πάσα στιγμή.
          Τα έσοδα και επενδύσεις  από   το Γ’  ΚΠΣ   στο οποίο περιλαμβάνονται τα συνεχιζόμενα έργα και εντάσσονται νέα έργα  μεταξύ των οποίων  της κοινωνίας της πληροφορίας στα πλαίσια της      e- Trikala  της πρώτης ηλεκτρονικής πολιτείας στην Ελλάδα.

      Η προετοιμασία για τα έργα και τις δράσεις  του  Δ’  ΚΠΣ

      Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης    ΘΗΣΕΑΣ   στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά έργων, μελετών και παράλληλων δράσεων που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών  και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
        Οι  δαπάνες από το ΕΠΤΑ,  ΣΑΤΑ, πιστώσεις Υπουργείων και εκ Δημοτικών πόρων  καλύπτουν ένα σύνολο έργων και μελετών που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών.

Είναι καθοριστικό ζητούμενο ο πολιτισμός της καθημερινής ζωής.

       Μέσω του καμβά του  προϋπολογισμού και του  πλέγματος   των 
 διαρθρωτικών μέτρων,   επιδιώκεται επίσης 
·        διάχυση πνεύματος  οικονομίας και λιτότητας στους εργασιακούς χώρους
·        διεύρυνση βάσης ανταποδοτικού κόστους παροχής υπηρεσιών                       ( πολιτιστικών – κοινωνικών – εμπορικών- αθλητικών κλπ ),  
·      κινητοποίηση εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου για λόγους ισοτιμίας και δικαιοσύνης,  
·    εξαφάνιση φαινομένου μη έγκαιρης καταβολής δεδουλευμένων σε κατηγορίες εργαζομένων,  ( νοσηρό φαινόμενο στους ΟΤΑ )
·        αυστηρός έλεγχος προμηθειών,  
·        ορθολογιστική διαχείριση προγραμμάτων (έλεγχος-αποτελεσματικότητα -υποβολή τακτικών εκθέσεων σε Δημοτικό Συμβούλιο),  
·        προώθηση συστήματος αντικειμενικών αξιών και τιμαριθμοποίησης τελών,  
·        προώθηση αντίληψης για οικονομικά αυτάρκεις και παραγωγικές  Δημ. Επιχειρήσεις  (ΔΕΥΑΤ, ΔΕΚΑ, ΔΕΚΤΕΤ)
·        βραχυχρόνιος   σχεδιασμός  εκπόνησης  μελετών και αποπεράτωσης  έργων, (συντελεστής  λ , αναθεωρήσεις, τόκοι )
·        μείωση έργων με αυτεπιστασία και αύξηση έργων με συγχρηματοδότηση και αυτοχρηματοδότηση,   
·        αύξηση  παραγωγικότητας  υπαλλήλων με  μηχανοργάνωση των υπηρεσιών,   επιμορφώσεις και παροχές κινήτρων, (το τελευταίο διάστημα 50 υπάλληλοι επιμορφώθηκαν )  
·        εφαρμογή του νέου Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών  με ταυτόχρονη  αποκατάσταση ιεραρχικής δομής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου οριζόντια και κάθετα με σκοπό την καθολική κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον αποτελεσματικό έλεγχο.
  
          Η μία άλλη οπτική γωνία θεώρησης  του πολεοδομικού γίγνεσθαι  που ευφυώς υπαινίσσεται η νέα Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών κα  Τσαπάλα  στη εισήγησή  της για το Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων προεκτείνεται  ασφαλώς και στις λοιπές δράσεις του Δήμου μας  και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πνεύσει νέος άνεμος αντίληψης, συναντίληψης και οριοθέτησης του ρόλου που καλούνται  να
διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι  στη διαδικασία παραγωγής έργου  και της συνολικής εικόνας του Δήμου μας.

         Με τα δεδομένα αυτά  Κοι  Σύμβουλοι επιθυμούμε να δημιουργήσουμε καθεστώς σταθεροποίησης, δημοκρατικής διαφάνειας και ανάπτυξης του Δήμου μας και πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για βελτίωση των οικονομικών δεικτών και των δεικτών ποιότητας παραγωγής έργου στη βάση ενός βραχυχρόνιου σχεδιασμού, με συλλογική και ομαδική προσπάθεια και με παράλληλη  αύξηση του αισθήματος ευθύνης και  συνευθύνης όλων μας .            
Βελτίωση η οποία σαφέστατα θα αποφέρει προστιθέμενη αξία, κύρος και αξιοπρέπεια και στη διοίκηση του Δήμου και στους πολίτες.

«Το δε σπουδαίαν είναι την πόλην, ουκέτι τύχης έργον, αλλά επιστήμης και προαιρέσεως» . (και οπωσδήποτε μεθοδικής εργασίας).

                                                          ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2004


  ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ


Η παρούσα Δημοτική Αρχή με νωπή και ανανεωμένη ισχυρή εντολή καλείται να εκτελέσει το πρόγραμμά της και να υλοποιήσει την πολιτική πρόταση που ενέκρινε ο  λαός των Τρικάλων.
                       
                        Ο προϋπολογισμός παρέχει την πρωταρχική ευκαιρία και δημιουργεί το πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου για το έτος 2007 και για επόμενα χρόνια εν όψει και του Δ΄  Κ.Π.Σ. 
             
Το ύψος του προϋπολογισμού φθάνει στα  64.7 εκ      εκ των οποίων τα 15.7 εκ. € αφορούν το πρόγραμμα έργων  ήτοι ποσοστό 24%.
            
            Αν λάβουμε υπόψη,

            τις παγκόσμιες τάσεις, περιβαλλοντικές μεταβολές  και προβλέψεις  που σφαιρικά  οριοθετούνται :

Α.     Συγκέντρωση πληθυσμού στις πόλεις

Β.     Υψηλή διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Διαδυκτίου

Γ.      Εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων

Δ.  Όξυνση κοινωνικών προβλημάτων λόγω ανισοτήτων, μετανάστευσης και αλληλεπίδρασης του συγχρωτισμού και της όσμωσης.

 Ε.     Προϊούσα μόλυνση του περιβάλλοντος  με παγκόσμια ευθύνη

 ΣΤ.   Αύξηση αεροπορικών ταξιδιών ( επαγγελματικά- διεθνοποίηση της οικονομίας, αθλητικές δράσεις  και τουρισμός –ποιότητα ζωής και ανταλλαγή εμπειριών )
          
          Και σκεφθούμε τοπικά  
                                           
Πρέπει να εστιάσουμε τις δράσεις μας, στο βαθμό που μας αναλογούν,  σε μια ευρεία γκάμα ενεργειών ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των δημοτών για ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις ασφαλείς προϋποθέσεις ανάπτυξης, για το άμεσο και απώτερο μέλλον.  
                                              
Το αναπτυξιακό περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό ακόμα και στους κόλπους των ΟΤΑ,            (λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα κατά το άνοιγμα των μέτρων των προγραμμάτων της Περιφέρειας)   που σημαίνει διαρκή εγρήγορση και στενή παρακολούθηση και ενημέρωση της επιστήμης και των εξελίξεων μέσω συνεδρίων, ημερίδων και διαρκούς επιμόρφωσης.

Το πλέγμα δραστηριοτήτων να είναι εναρμονισμένο και συμπληρωματικό και να αποβλέπει στην ισόρροπη λειτουργία του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου  και των κατοίκων του.

            Η φυσιογνωμία του Δήμου είναι καταστατικά ανθρωποκεντρική και έχουν απόλυτο δικαίωμα πρόσβασης στην ποιότητα όλα τα ηλικιακά στρώματα,   πράγμα το οποίο καταγράφεται στον προκείμενο προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα έργων που τον συνοδεύει .


Βασικές επιδιώξεις του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Έργων


Περιβάλλον:  Προστασία-ενημέρωση φορέων -συλλογικές δράσεις- έργα αναπλάσεων χώρων και πρασίνου, ανάδειξη ποταμών,   αποκατάσταση ΧΑΔΑ,   ενεργειακή οικονομία- πολεοδομικός σχεδιασμός. 

Κυκλοφοριακά:  Εργα οδικών αξόνων- διανοίξεις οδών-ασφαλτοστρώσεις-τοπικές κυκλοφοριακές βελτιώσεις- χώροι στάθμευσης.

Πολιτισμός:   Περαιτέρω ανάδειξη μύλου Ματσόπουλου – Εικαστικά κέντρα-  4ο Δημ. Σχολείο – διατηρητέο κτήριο Μακρή.

Παιδεία - Πρόνοια:  Νηπιαγωγείο οδού Σουλίου – Βρεφονηπιακοί σταθμοί- προετοιμασία  φακέλων 8ου  Λυκείου στα Σαράγια – συντηρήσεις συγκροτημάτων  σχολικών μονάδων

Αθλητισμός:    Νέο κλειστό γυμναστήριο στο ΤΕΦΑΑ- Καρυές- Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων και κάλυψη ποδηλατοδρομίου

            Νέες τεχνολογίες- εκσυγχρονισμός- καινοτομίες:  e-Trikala,  φωτοβολταϊκά στοιχεία  – Μηχανοργάνωση – Δίκτυα..

Επιμόρφωση :   Διαρκής επιμόρφωση στελεχών με σεμινάρια και συνέδρια. Λόγω της ταχύτητας διάδοσης των γνώσεων  ο αντίστοιχος χρόνος  παλαιότητας έχει μικρύνει και αποτελεί νομοτέλεια η επιμόρφωση.

            Πολιτική προστασία:  Εξοπλισμός και  ετοιμότητα υπηρεσίας για αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων .

Λειτουργία πόλης:   Εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων- λειτουργία αγορών – κυκλοφοριακή αγωγή.               Ωστόσο πρέπει να βλέπουμε και ορισμένα ζητήματα που δημιουργούν δυσλειτουργίες και παρακωλύουν την επιθυμούμενη λειτουργία της πόλης και για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται σύμπραξη Δήμου και πολιτών, στη βάση χρονοδιαγράμματος κοινών δράσεων.

          Η  κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ειδικά στις ώρες αιχμής, είναι σύνθετο πρόβλημα με πολλές παρενέργειες που χρειάζεται αντιμετώπιση..

          Η στάθμευση  των αυτοκινήτων στους δρόμους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα  που χρειάζεται αντιμετώπιση για   να απελευθερωθεί και η δυνατότητα ανάπτυξης ηπιότερων μορφών κίνησης (ποδηλατόδρομοι).
         
           Η θέα της πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα πεζοδρόμια πρέπει να εξαφανισθεί με καλλίτερο σύστημα συλλογής και πύκνωσης  των κάδων.

            Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζον και απειλητικό ζήτημα  και χρειάζεται την συμπαράσταση όλων των εμπλεκομένων για την μείωση των επιπτώσεων.


            Εν κατακλείδι πέρα από τους αριθμούς και τα γράμματα του προϋπολογισμού  αποπνέεται και το πνεύμα  που συνίσταται σε μια ετήσια συμπύκνωση των οραματισμών και των προβληματισμών της δημοτικής αρχής να καινοτομήσει και να πρωτοστατήσει σε επίκαιρα και πρωτοποριακά ζητήματα βελτίωσης των προϋποθέσεων και δημιουργίας των υποδομών ανάπτυξης του Δήμου.                
           
Φαίνεται καθαρά  η ανάδειξη και τόνωση των ισχυρών σημείων και παραμέτρων της πόλης και του Δήμου (φυσικά και πολιτιστικά χαρίσματα και χαρακτηριστικά )  που τον ξεχωρίζουν τοπικά και υπερτοπικά.
           
Καταφαίνεται επίσης και η αντιμετώπιση της καθημερινότητας με πληθώρα μικρών και μεγάλων έργων  που θα εκτελεστούν  με κριτήρια αναγκαιότητας, περιβαλλοντική ευαισθησία, υψηλή αρχιτεκτονική και αισθητική, πνεύμα οικονομίας και σωστής οικονομικής διαχείρισης, και  θα    αποβλέπουν  στην καλυτέρευση  των συνθηκών διαβίωσης και δραστηριότητας των πολιτών.                                                                                  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου